Pracownia wikliniarska

Celem nadrzędnym pracowni wikliniarskiej jest prowadzenie terapii społecznej i zawodowej uczestników placówki, rozwijanie ekspresji, usprawnianie manualne, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości, koncentracji uwagi. Umożliwienie nabycia i podtrzymania osiągniętych wcześniej umiejętności i sprawności z zakresu samoobsługi, czynności życia codziennego oraz czynności związanych z aktywnością zawodową i społeczną.


W ramach pracowni uczestnicy doskonalą umiejętność wyplatania koszy i innych elementów z wikliny, poznają podstawowe sploty stosowane w wikliniarstwie, uczą się  wyplatania denek oraz wyplatania prostych wyrobów wikliniarskich. Szczególny nacisk kładziony jest na wdrażanie do samodzielnej i bezpiecznej pracy, wzrost odpowiedzialności za siebie i innych, estetykę wykonywanych wytworów, dokładność, staranność. Praca z uczestnikami przebiega w oparciu o założenia Indywidualnego Programu Rehabilitacji, który zawiera cele, metody i planowane efekty terapii. 


      


Zadania realizowane w ramach w pracowni:

 • Rozwijanie samodzielności, zaradności w sytuacjach życia codziennego.
 • Doskonalenie sprawności psychofizycznej uczestnika.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchową.
 • Niwelowanie zaburzeń w procesie poznawczo-emocjonalnym.
 • Wdrażanie do rzetelności i dokładności w procesach twórczych.
 • Rozwijanie umiejętności otwierania się na potrzeby innych ludzi: przestrzegania wartości, stosowanie norm i zasad dobrego zachowania, wdrażanie do koleżeńskich kontaktów w grupie.
 • Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji.        
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej.
 • Ćwiczenie pamięci mechanicznej i logicznej, krótko- i długotrwałej.
 • Wydłużanie czasu koncentracji uwagi.
 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, rozszerzanie wiedzy artystycznej poprzez:
 • przygotowanie materiałów do terapii (sortowanie, moczenie wikliny).
 • wdrażanie nowych technik wyplotu,
 • poznanie narzędzi umożliwiających i ułatwiających pracę,
 • wyplatania, malowania i lakierowania koszy,

Kształtowanie umiejętności ze wszystkich sfer życia, potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania odbywają się poprzez treningi:

 • Rozwiązywania problemów w sytuacjach trudnych.
 • Podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy.
 • Trening ekonomiczny: gospodarowanie drobnymi kwotami, planowanie wydatków, orientacja w cenach, znajomość nominałów.
 • W zakresie dbania o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą.
 • W zakresie kształtowania prawidłowych umiejętności i zachowań społecznych,
 • W przygotowaniu do podjęcia pracy.
 • Prawidłowej obsługi komputera - przepisywanie pism, korzystanie z Internetu (wyszukiwarek internetowych, portali społecznościowych, oraz gier dydaktycznych).

Założenia uwzględniają:

 1. Indywidualne podejście w doborze metod terapeutycznych w odniesieniu do osób o różnych stopniach niepełnosprawności.
 2. Wielokierunkową edukację dostosowaną do potrzeb i możliwości uczestnika.
 3. Różnorodność form pracy.

 Polecamy:
KLIKNIJ NA BANER I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


>>>powrót do strony głównej<<<