Open menu

ZMTiW Projekty realizowane


Zespół Mieszkalnictwa Treningowego i Wspomaganego

to trwała forma godnego, samodzielnego i niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną umożliwiającą i stymulującą ich rozwój,
a także kontakty społeczne oraz integrację ze społecznością lokalną.Mieszkania Treningowe

służą usamodzielnianiu życiowemu osób z niepełnosprawnością intelektualną, polegającemu na uczeniu, wspieraniu, rozwijaniu, usprawnianiu czynności i umiejętności niezbędnych w samodzielnym funkcjonowaniu. Szczegółowym celem mieszkania treningowego jest zapewnienie beneficjentom możliwości czasowego (6 dniowego) pobytu treningowego połączonego z dostosowaną do ich potrzeb terapią, opieką i wsparciem.


Mieszkania Wspomagane

skierowane do osób niepełnosprawnych intelektualnie o większym stopniu samodzielności i wyższych umiejętnościach życia codziennego, które zakończyły ścieżkę treningową w mieszkaniach treningowych.

Doskonalone są umiejętności życia codziennego nabywanie i podtrzymywanie umiejętności przestrzegania norm społecznych, samoobsługi. Realizowane są treningi: kulinarny, finansowy, czystości, gospodarczy i organizacji czasu wolnego przy jednoczesnym możliwie niezależnym, satysfakcjonującym funkcjonowaniu w lokalnej społeczności. Mieszkanie jest w pełni wyposażone i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 

Cel

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób

z niepełnosprawnością intelektualną oraz wyposażenie w umiejętności,

które poprowadzą ich ku samodzielności, wyrównywaniu szans życiowych

i ich integracji ze społecznością, a w konsekwencji do autonomii

i niezależności życiowej, poprzez umożliwienie dostępu do powstałego

 mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego.

 
 

Dlaczego warto 

być w mieszkaniach ?


Ponieważ...

"Dobrze jest dużo umieć".

"Bo można polegać na sobie".

"Jak zostanę sam to sobie poradzę".

"Lubię tu mieszkać, nie czuję się samotny".

"Mieszkać z przyjaciółmi to dobra rzecz".

"Jesteśmy dorośli i chcemy być samodzielni".


Projekt „DECYZJA + DOŚWIADCZENIE = AUTONOMIA” realizowany w ramach Konkursu 1/2022 „Działamy razem” finansowanego ze środków PFRON. Umowa o zlecenie zadań w ramach art.36 ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.