Open menu

Informacja o projekcie

PROJEKT W PIGUŁCE


Samodzielność – moja przyszłość” w ramach działania 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

Termin realizacji: 6.III.2017-16.II.2020 r.

Wartość projektu:  4.411 044,00

Dofinansowanie: 4.190 344,00

Wkład własny:  220 700,00, w tym  94.100,00 wkład finansowy


Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ONI (osoby niepełnosprawne intelektualnie) i wyposażenie w umiejętności, które poprowadzą ONI ku samodzielności, wyrównywaniu szans życiowych i ich integracji ze społecznością poprzez umożliwienie dostępu do nowo powstałego mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego. Głównym rezultatem jest utworzenie 5 miejsc w mieszkaniu wspomaganym (jedno mieszkanie) i 6 miejsc w mieszkaniu treningowym (drugie mieszkanie) oraz rozwój kompetencji ONI pozwalających w przyszłości na samodzielne zamieszkanie w lokalnej społeczności.


Wnioskodawca zaplanował zakup mieszkania i dostosowania go do potrzeb ONI w celu uruchomienia 6 miejsc mieszkalnictwa wspomaganego. Zaplanowano zwiększenie liczby miejsc mieszkań treningowych z 6 (które znajdują się w zasobach wnioskodawcy) do 12 (w formie użytkowania mieszkania będącego w zasobach miasta). Projekt skierowany jest do 53 ONI od 20–do 50 r.ż posiadających aktualne orzeczenia o niepełnosprawności intelektualnej, mieszkańców Koszalina i powiatu koszalińskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz 53 rodziców/opiekunów ONI wybranych do projektu.


Zaplanowano 3 edycje projektu po 11 treningów gdzie w mieszkaniach treningowych będzie realizowany trening kulinarny, finansowy, zarządzania czasem wolnym i trening czystości. Trening samodzielności dla każdej ONI wynikał będzie z Indywidualnego Planu Działania(IPD) skonstruowanego przez specjalistę rozwoju osobistego(SRO). W mieszkaniu wspomaganym (3 edycje po 11 m-sc) ONI samodzielnie organizować będą tryb życia, plan dnia i dokonywać autonomicznych wyborów przy minimalnej asyście trenera i wolontariuszy. Dla wszystkich ONI zaplanowano regularne oddziaływanie specjalisty rozwoju osobistego w postaci wsparcia emocjonalnego, psychologicznego i doradczego. Celem warsztatów dla rodziców jest wspieranie ONI w drodze do samodzielności i autonomii.


 Projekt „Samodzielność – moja przyszłość” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020