Open menu

O naszym projekcie

DECYZJA + DOŚWIADCZENIE = AUTONOMIA – pierwszy okres realizacji

Termin: 01.04.2023-31.03.2024

Informacja o projekcie w pigułce

Priorytetowym celem realizacji zadania jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu autonomii i niezależności życiowej 50 ONI w wieku od 20 lat wzwyż z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym z terenu miasta i powiatu koszalińskiego. Ta forma wsparcia jest alternatywą dla instytucjonalnych form opieki funkcjonujących w Polsce. Działania proponowane w projekcie mają charakter ciągły, trzyletni.


Realizowane będą w 4 mieszkaniach: dwa treningowe i dwa wspomagane, usytuowane w centrum miasta, wśród społeczności lokalnej. Działaniami projektu objęte będą dwie grupy ONI:

I gr. 40 ONI podzielone na 5-osobowe grupy, trenujący zamiennie w 2 mieszkaniach

II gr. 10 ONI, w grupach po 5 osób w 2 mieszkaniach.


Dla I gr. ONI zaplanowano treningi samodzielności w mieszkaniu treningowym wsparte asystenturą nocną (11 treningów 6-dniowych dla każdej grupy), natomiast dla II gr. ONI zaplanowano treningi samodzielności w mieszkaniu wspomaganym wsparte asystenturą nocną trwające w sposób ciągły.


Obie grupy realizować będą szczegółowe treningi o zróżnicowanym stopniu zaawansowania: trening gospodarczy, trening finansowy, trening kulinarny, trening czystości, trening organizacji czasu wolnego, trening aktywności prospołecznej. Dla obu grup ONI zaplanowano: opracowanie IPD, wsparcie i pomoc ONI - wolontariusze.


Tylko dla I grupy BO - trening rozwoju osobistego, Zaplanowano pośrednie wsparcie ONI dla rodziców/opiekunów prawnych ONI w postaci indywidualnego wsparcia psychologicznego. Aby zapewnić wysoki poziom świadczonych oddziaływań wnioskodawca zatrudnia wysoko wykwalifikowany personel w ilości adekwatnej do potrzeb ONI.


Warunki rekrutacji uczestników projektu:

Rekrutacje zaplanowano do dwóch grup odbiorców:

I grupa BO - 40 osób - uczestnicy treningów w mieszkaniach treningowych nr 1 i nr 2

II grupa BO - 10 osób - uczestnicy treningów w mieszkaniach wspomaganych nr 1 i nr 2


Rekrutacja ONI prowadzona jest w siedzibie PSONI Koła w Koszalinie poprzez kontakt bezpośredni z ONI i rodzicami/opiekunami. Rekrutacja nastąpi w czasie dostosowanym do ONI oraz rodziców, tj. w godzinach pracy Koła i/lub w wybrane weekendy i popołudnia.


Rekrutacja odbywa się w oparciu o Regulamin zawierający m.in. następujące informacje:

Do uczestnictwa w projektu przyjmowane będą ONI, które z własnej inicjatywy wyrażą akces wejścia, spełniając kryteria określone w regulaminie, m.in. dotyczące umiejętności społecznych, motywacji, stopnia samodzielności/zaradności.


Wymagana będzie zgoda rodziców/opiekunów i ich deklaracja uczestnictwa w projekcie.


Kryteria formalne rekrutacji:

  • niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym potwierdzona aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
  • wiek: 20 lat i wzwyż
  • miejsce zamieszkania miasto Koszalin lub powiat koszaliński,
  • udział w projekcie jednocześnie ONI i ich rodziców,
  • kryterium motywacji i emocjonalnej gotowości do podjęcia samodzielnego życia

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z kadrą zarządzającą.


Dane teleadresowe znajdują się w zakładce >>naciśnij>KONTAKT<naciśnij<<


Dokumenty do pobrania:

  1. Karta zgłoszeniowa <<<pobierz i zapisz 

Wartość projektu w pierwszym roku dofinansowania: 1.705.160,00 zł

Dofinansowanie PFRON w pierwszym roku: 1.683.560,00 zł

Wkład własny w pierwszym roku: 21.600,00 zł


alt
Projekt „DECYZJA + DOŚWIADCZENIE = AUTONOMIA” realizowany w ramach Konkursu 1/2022 „Działamy razem” finansowanego ze środków PFRON. Umowa o zlecenie zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

>>>powrót do strony głównej<<<