Open menu

I okres realizacji projektu

Krótka informacja o projekcie:
Priorytetowym celem realizacji zadania jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu autonomii i niezależności życiowej 50 ONI w wieku 20- 50 lat niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym z terenu miasta i powiatu koszalińskiego. Ta forma wsparcia jest alternatywą dla instytucjonalnych form opieki funkcjonujących w Polsce. Działania proponowane w projekcie mają charakter ciągły, trzyletni.
 
Realizowane będą w 4 mieszkaniach: dwa treningowe i dwa wspomagane, usytuowane w centrum miasta, wśród społeczności lokalnej. Działaniami projektu objęte będą dwie grupy ONI: I gr. 40 ONI podzielone na 5-osobowe grupy, trenujący zamiennie w 2 mieszkaniachi II gr. 10 ONI, w grupach po 5 osób w 2 mieszkaniach. Dla I gr. ONI zaplanowano treningi samodzielności w mieszkaniu treningowym wsparte asystenturą nocną (11 treningów 6-dniowych dla każdej grupy), natomiast dla II gr. ONI zaplanowano treningi samodzielności w mieszkaniu wspomaganym wsparte asystenturą nocną trwające w sposób ciągły.
 
Obie grupy realizować będą szczegółowe treningi o zróżnicowanym stopniu zaawansowania: trening gospodarczy, trening finansowy, trening kulinarny, trening czystości, trening organizacji czasu wolnego, trening aktywności prospołecznej. Dla obu grup ONI zaplanowano: opracowanie IPD, wsparcie i pomoc ONI - wolontariusze. Tylko dla I grupy BO -trening rozwoju osobistego, Zaplanowano pośrednie wsparcie ONI dla rodziców/opiekunów prawnych ONI w postaci indywidualnego wsparcia psychologicznego. Aby zapewnić wysoki poziom świadczonych oddziaływań wnioskodawca zatrudnia wysoko wykwalifikowany personel w ilości adekwatnej do potrzeb ONI.
 
Termin realizacji: 01.04.2020-31.03.2021
 
Warunki rekrutacji uczestników projektu: W związku z dużą rozpiętością w poziomie funkcjonowania, co wskazuje na duże różnice potrzeb uczestników projektu, rozróżniono dwie grupy docelowe działań:
I grupa BO - 40 osób - uczestnicy treningów w mieszkaniach treningowych nr 1 i nr 2
II grupa BO - 10 osób - uczestnicy treningów w mieszkaniach wspomagantych nr 1 i nr 2
 
Wnioskodawca rozpowszechni informacje dot. realizacji projektu oraz możliwości udziału w nim na stronie internetowej oraz rozesłanie informacji do uczestników placówek PSONI Koła w Koszlinie wraz z datą rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji. Zorganizuje spotkanie wstępne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie w celu omówienia zasad udziału, działań szczegółowych projektu.
 
W trakcie spotkania przekazanie zostaną dane kontaktowe do kadry zarządzającej projektu. Powołana zostanie komisja rekrutacyjna w skład której wchodzić będzie spec. ds.monitoringu i kontaktów z BO i koordynator. Rekrutacja ONI odbędzie się w siedzibie PSONI Koła w Koszalinie poprzez kontakt bezpośredni z ONI i rodzicami/opiekunami. Rekrutacja nastąpi w czasie dostosowanym do ONI oraz rodziców, tj. w godzinach pracy Koła i/lub w wybrane weekendy i popołudnia.
 
Zostanie opracowany plan rekrutacji (wskazujący wagę poszczególnych kryteriów rekrutacji) i dokumenty przystąpienia do projektu (orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, karta zgłoszeniowa). Do uczestnictwa w projektu przyjmowane będą ONI, które z własnej inicjatywy wyrażą akces wejścia, spełniając kryteria określone w regulaminie, m.in. dotyczące umiejętności społecznych, motywacji, stopnia samodzielności/zaradności.
 
Wymagana będzie zgoda rodziców/opiekunów i ich deklaracja uczestnictwa w projekcie. Rodzice/opiekunowie stanowią bowiem zabezpieczenie ciągłości uczestnictwa ONI w projekcie w chwilach zwątpienia ONI poprzez ich wsparcie i odpowiednie motywowanie do działań projektowych.
 
Kryteria formalne rekrutacji:
  • niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym potwierdzona aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • wiek:20-50 lat,
  • miejsce zamieszkania miasto Koszalin lub powiat koszaliński,
  • udział w projekcie jednocześnie ONI i ich rodziców,
  • kryterium motywacji i emocjonalnej gotowości do podjęcia samodzielnego życia
Wartość projektu w pierwszym roku dofinansowania: 1.338.770 zł
Dofinansowanie PFRON: 1.266.770 zł
Wkład własny: 72.000 zł
 
alt
Projekt „DECYZJA + DOŚWIADCZENIE = AUTONOMIA” realizowany w ramach Konkursu „Kierunek AKTYWNOŚĆ” finansowanego ze środków PFRON.
Umowa nr ZZO/000166/16/D z dnia 05 maja 2020 r. o zlecenie zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

>>>powrót do strony głównej<<<