Open menu

Informacja o projekcie

 
Priorytetowym celem realizacji zadania jest osiągnięcie i jak najwyższego poziomu autonomii i niezależności życiowej 25 ONI w wieku 20-50 lat niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym z terenu powiatu koszalińskiego. Ta forma wsparcia jest alternatywą dla instytucjonalnych form opieki funkcjonujących w Polsce. Działania proponowane w projekcie mają charakter ciągły (13 miesięcy, z czego bezpośrednie działania dla ONI trwają 12 miesięcy). Realizowane będą w 2 mieszkaniach: jedno treningowe, drugie wspomagane, usytuowane w centrum miasta, wśród społeczności lokalnej. Działaniami projektu objęte będą dwie grupy ONI, I gr. 20 ONI,podzielone na cztery 5-osobowe grupy, o niższym poziomie kompetencji społecznych, II gr. 5 ONI o wyższym poziomie kompetencji społecznych. Dla I gr. ONI zaplanowano treningi w mieszkalnictwie treningowym wsparte asystenturą nocną 11 treningów 6-dniowych dla każdej grupy, natomiast dla II gr. ONI zaplanowano treningi mieszkalnictwa wspomaganego wsparte interwencyjną asystenturą nocną trwające od 01.04.19-31.03.2020 w 3 tygodniową przerwą. Obie grupy realizować będą szczegółowe treningi o zróżnicowanym stopniu zaawansowania: trening gospodarczy, trening finansowy, trening kulinarny, trening czystości, trening organizacji czasu wolnego, trening aktywności prospołecznej. Dla obu gr. ONI zaplanowano: treningi rozwoju osobistego, opracowanie IPD. Zaplanowano pośrednie wsparcie ONI dla rodziców/opiekunów prawnych ONI w postaci indywidualnego wsparcia psychologicznego.
 
 
 
 
alt
Projekt „DECYZJA + DOŚWIADCZENIE = AUTONOMIA” realizowany w ramach 
Konkursu „Szansa-Rozwój-Niezależność” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2018),finansowanego ze środków PFRON. 
Umowa ZZO/000150/16/D o zlecenie zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.