Open menu

Projekt "Samodzielność-moja przyszłość."

flaga-ue 
Mamy ogromną przyjemność poinformować, że PSONI Koło w Koszalinie otrzymało środki finansowe z Funduszy Europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 na organizację trzyletniego wsparcia w postaci świadczenia usług mieszkalnictwa wspomaganego i treningowego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w naszym mieście. Sukces jest dla nas tym większy, że jesteśmy jedyną organizacją pozarządową z Koszalina, której udało się pozyskać środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Już 6 marca rozpoczęliśmy pierwsze działania projektowe służące usamodzielnianiu osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Po zakończonym projekcie „Droga do samodzielności”, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem i przyczynił się do osiągnięcia dużych sukcesów dla osób w nim uczestniczących, przyszedł czas na kolejny projekt pn. „Samodzielność – moja przyszłość”.

W trzech edycjach projektu wezmą udział 53 osoby niepełnosprawne intelektualnie z terenu miasta i powiatu koszalińskiego oraz ich rodzice/opiekunowie. Przez najbliższy rok, w czterech grupach po 6 osób, osoby niepełnosprawne będą trenowały samodzielność. W mieszkaniach treningowych uczestnicy nauczą się m.in. samodzielnie przygotowywać proste posiłki, obsługiwać sprzęt AGD, gospodarować finansami na zakup żywności oraz drobne przyjemności typu kino, kawiarnia, dbać o porządek w swoim otoczeniu jak również realizować się społecznie np. poprzez wolontariacką pracę środowiskową.
 
Dla tych którzy osiągnęli największe postępy w zakończonym projekcie „Droga do samodzielności” przygotowaliśmy kolejny etap usamodzielniania.
Do zakupionego przez nas mieszkania wprowadzi się 5 osób niepełnosprawnych intelektualnie gdzie przez blisko rok będą samodzielnie prowadzić gospodarstwo domowe.
 
Wieloletnia praca z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie uświadomiła nam jak ważne i bardzo potrzebne jest podejmowanie środków których celem będzie usamodzielnianie tych osób.
Wierzymy, że dzięki wsparciu jakie uzyskają w ramach projektu „Samodzielność – moja przyszłość” odniosą korzyści zarówno oni, ich rodziny jak i lokalne społeczeństwo.
 
Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w projekcie, a samodzielność jest Twoim celem na przyszłość, śledź naszą stronę internetową.
 

Projekt w pigułce:

„Samodzielność – moja przyszłość” w ramach działania 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

Termin realizacji: 06.03.2017-16.02.2020

Wartość projektu:  4.411 044,00

Dofinansowanie: 4.190 344,00

Wkład własny:  220 700,00, w tym  94.100,00 wkład finansowy

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ONI (osoby niepełnosprawne intelektualnie) i wyposażenie w umiejętności, które poprowadzą ONI ku samodzielności, wyrównywaniu szans życiowych i ich integracji ze społecznością poprzez umożliwienie dostępu do nowo powstałego mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego. Głównym rezultatem jest utworzenie 5 miejsc w mieszkaniu wspomaganym (jedno mieszkanie) i 6 miejsc w mieszkaniu treningowym (drugie mieszkanie) oraz rozwój kompetencji ONI pozwalających w przyszłości na samodzielne zamieszkanie w lokalnej społeczności. Wnioskodawca zaplanował zakup mieszkania i dostosowania go do potrzeb ONI w celu uruchomienia 6 miejsc mieszkalnictwa wspomaganego. Zaplanowano zwiększenie liczby miejsc mieszkań treningowych z 6 (które znajdują się w zasobach wnioskodawcy) do 12 (w formie użytkowania mieszkania będącego w zasobach miasta). Projekt skierowany jest do 53 ONI od 20–do 50 r.ż posiadających aktualne orzeczenia o niepełnosprawności intelektualnej, mieszkańców Koszalina i powiatu koszalińskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz 53 rodziców/opiekunów ONI wybranych do projektu. Zaplanowano 3 edycje projektu po 11 treningów gdzie w mieszkaniach treningowych będzie realizowany trening kulinarny, finansowy, zarządzania czasem wolnym i trening czystości. Trening samodzielności dla każdej ONI wynikał będzie z Indywidualnego Planu Działania(IPD) skonstruowanego przez specjalistę rozwoju osobistego(SRO). W mieszkaniu wspomaganym (3 edycje po 11 m-sc) ONI samodzielnie organizować będą tryb życia, plan dnia i dokonywać autonomicznych wyborów przy minimalnej asyście trenera i wolontariuszy. Dla wszystkich ONI zaplanowano regularne oddziaływanie specjalisty rozwoju osobistego w postaci wsparcia emocjonalnego, psychologicznego i doradczego. Celem warsztatów dla rodziców jest wspieranie ONI w drodze do samodzielności i autonomii.

 Projekt „Samodzielność – moja przyszłość” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

alt