Pracownia eko-art

            Celem nadrzędnym pracowni Eko - art jest prowadzenie terapii społecznej i zawodowej uczestników placówki przede wszystkim rozwijając ich samodzielność i zaradność w życiu codziennym. Ważnym elementem zajęć w pracowni jest kształtowanie proekologicznych postaw w codziennej aktywności warsztatowej oraz pozawarsztatowej (środowisko rodzinne), rozbudzanie ekologicznych zainteresowań i pogłębianie rozumienia relacji człowieka z przyrodą. W ramach pracowni uczestnicy dbają o teren wokół warsztatu oraz propagują w placówce proekologiczne gospodarowanie odpadami (segregowanie, recykling, uprecykling, utylizacja). Wiele uwagi poświęcone jest na kształtowanie umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo, przestrzeganie zasad BHP oraz dbanie o porządek zarówno na swoim stanowisku pracy jak i w całej pracowni. Praca z uczestnikami przebiega w oparciu o założenia Indywidualnego Programu Rehabilitacji, który zawiera cele, metody i planowane efekty terapii.


Zadania realizowane w ramach w pracowni:

 • Pogłębianie wiedzy na temat świata roślin i zwierząt oraz problemu ochrony przyrody przed dewastacją.
 • Uwrażliwianie na dostrzeganie zmian zachodzących w środowisku, propagowanie i podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu środowiska, zachęcanie innych do współpracy.
 • Kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody.
 • Promowanie działalności artystycznej inspirowanej pięknem otaczającej przyrody.
 • Kształtowanie pojęcia recykling.
 • Nauka prawidłowego segregowania śmieci – recykling.
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania różnorodności faktur.
 • Nauka projektowania i wykonywania prostych form przestrzennych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.
 • Kształtowanie umiejętności wykorzystania surowców wtórnych takich jak puszki, gazety, folia jako materiały do terapii zajęciowej.
 • Kształtowanie umiejętności wykorzystania surowców naturalnych takich jak piasek, kamienie, trawy, szyszki, kasztany, żołędzie, pestki, nasiona jako materiały do terapii zajęciowej.
 • Zdobywanie wiedzy o najbliższym środowisku poprzez obserwację w terenie podczas spacerów.
 • Zdobywanie wiedzy o tematyce ekologicznej z różnych dostępnych źródeł (książki, albumy, czasopisma, atlasy) oraz dzielenie się swoją wiedzą.
 • Poznawane sposobów ochrony bliższego i dalszego środowiska.
 • Uczestnictwo w pracach na rzecz środowiska.
 • Uczestnictwo w akcjach propagujących ochronę najbliższego środowiska.
 • Przestrzeganie zasad selektywnego segregowania odpadów w warsztatach oraz w środowisku rodzinnym.
 • Zachęcanie osób z najbliższego otoczenia uczestników do selektywnego segregowana odpadów.
 • Doskonalenie pracy w grupie.
 • Rozwijanie zmysłów.
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej.
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej.
 • Ćwiczenie pamięci mechanicznej i logicznej, krótko- i długotrwałej.
 • Wydłużanie czasu koncentracji uwagi.
 • Korygowanie zachowań społecznie niepożądanych.


Kształtowanie umiejętności ze wszystkich sfer życia, potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania odbywają się poprzez treningi:

 • Rozwiązywania problemów w sytuacjach trudnych.
 • Podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy.
 • Trening ekonomiczny: gospodarowanie drobnymi kwotami, planowanie wydatków, orientacji w cenach, znajomości nominałów
 • W zakresie dbania o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą.
 • Zajęcia do wychowania w rodzinie dotyczące rozwoju psychoseksualnego uczestników.
 • W zakresie kształtowania prawidłowych umiejętności i zachowań społecznych.
 • W przygotowaniu do podjęcia pracy.
 • Prawidłowej obsługi komputera - przepisywanie pism, korzystanie z Internetu (wyszukiwarek internetowych, portali społecznościowych, oraz gier dydaktycznych).

Założenia uwzględniają:

 1. Indywidualne podejście w doborze metod terapeutycznych w odniesieniu do osób o różnych stopniach niepełnosprawności.
 2. Wielokierunkową edukację dostosowaną do potrzeb i możliwości uczestnika.
 3. Różnorodność form pracy.

 Polecamy:
KLIKNIJ NA BANER I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


>>>powrót do strony głównej<<<