"Przez rehabilitację do samodzielności” 2022-2025

Projekt realizowany będzie w terminie 01.04.2022-31.03.2025 w trzech okresach realizacji:

I okres realizacji 01.04.2022-31.03.2023 roku

II okres realizacji 01.04.2023-31.03.2024 roku

III okres realizacji 01.04.2024-31.03.2025 roku 


 

Głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności, aktywności społecznej
i samowystarczalności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, a także poprzez stałe, efektywne, profesjonalne i systematyczne zajęcia, przygotowywanie ich do pełnienia ról społecznych
w różnych środowiskach (w tym pracownika), wprowadzanie ich do aktywnego życia
w społeczeństwie lokalnym oraz ich integracja z tym środowiskiem.
 

Warunki rekrutacji uczestników projektu: W związku z dużą rozpiętością wiekową oraz poziomem funkcjonowania, co wskazuje na duże różnice potrzeb uczestników projektu, rozróżniono dwie docelowe grupy działań:

I grupa beneficjentów
20 osób - dzieci i młodzież w wieku od 0 do 7 lat o orzeczonej niepełnosprawności na skutek różnorodnych przyczyn, jednakże zawsze o opóźnionym rozwoju psychoruchowym lub niepełnosprawności intelektualnej.


II grupa beneficjentów
45 osób - dzieci i młodzież w wieku od 7 do 25 roku życia, umiarkowanie, znacznie i głęboko niepełnosprawna intelektualnie z towarzyszącymi dysfunkcjami i schorzeniami, takimi jak MPD, zespół Downa, epilepsja, autyzm, niedosłuch, niedowidzenie, zaburzenia zachowania, niepełnosprawność ruchowa i inne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Grupę tą stanowią obecni wychowankowie Ośrodka.


Rekrutacja zostanie przeprowadzona na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego.

Rekrutację przeprowadzi koordynator wraz z zespołem specjalistów. Podstawą wskazania do uczestnictwa w projekcie będzie aktualne orzeczenie oraz wynik oceny poziomu funkcjonowania osoby niepełnosprawnej (badany za pomocą kwestionariusza oceny).


Beneficjentami projektu będą osoby wymagające wsparcia w zakresie kompetencji i umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia bądź wymagające wsparcia w poszczególnych funkcjach życiowych.


Kryteria formalne rekrutacji:

I grupa beneficjentów:
1. Orzeczenie o niepełnosprawności na skutek różnorodnych przyczyn, jednakże zawsze powiązane z opóźnionym rozwoju
psychoruchowym lub niepełnosprawności intelektualnej.
2. Wiek 0-7 lat (w szczególnych wypadkach do 10 r.ż., gdy zespół specjalistów podejmie decyzję iż dziecko, funkcjonując na danym poziomie oraz rozwijając się w określonym tempie, lepiej skorzysta z form wsparcia proponowanych dla tej grupy wiekowej)


II grupa beneficjentów:
1. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim
2. Wiek 7-25 lat


Formy wsparcia proponowane uczestnikom projektu w ramach projektu:

I grupa beneficjentów korzystać będzie z następujących form wsparcia:

terapia ruchowa, terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, trening umiejętności społecznych,  zajęcia psychologiczne oraz hipoterapia,


II grupa beneficjentów korzystać będzie z następujących form wsparcia:

 terapia logopedyczna, terapia SI, zajęcia psychologiczne, rehabilitacja ruchowa oraz hipoterapii. 


Dobór form wsparcia wynikać będzie z przeprowadzonej przez zespół specjalistów diagnozy funkcjonalnej oraz Indywidualnego Planu Działania poszczególnych uczestników. Przez rehabilitację do samodzielności..."


II okres "Przez rehabilitację do samodzielności” 2023-2024


I okres "Przez rehabilitację do samodzielności” 2022-2023


alt
Projekt "Przez rehabilitację do samodzielności..." realizowany w ramach Konkursu „ ”Sięgamy po sukces” finansowanego ze środków PFRON. Umowa ZZO/000187/16/D o zlecenie zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

>>>powrót do strony głównej<<<