Metody i formy terapii

W naszej placówce korzystamy z następujących metod i form terapii:

 • Sensoplastyka

  Zajęcia z elementami metody Sensoplastyka - kreatywnie,konstruktywnie,interaktywnie,sensorycznie,polikolorowo. Sensoplastyka, to wspólna zabawa, czas i miejsce rozwoju zarówno poznawczego jak i...
 • Stymulacja Bazalna

  Stymulacja bazalna profesora A. Fröhlich'a narodziła się w latach 70. w Niemczech w Ośrodku Opieki Specjalnej (Landstuhl). Jest to przede wszystkim koncept rehabilitacji i wsparcia dla dzieci,...
 • Hortiterapia

  Hortiterapia (hortus – łac. ogród) polega na wykorzystaniu ogrodu i roślin do terapii. Zbawienne działanie natury na ludzki organizm wychwalał już Hipokrates, a podczas hortiterapii  tę starożytną...
 • Terapia widzenia

  Podczas terapii widzenia nasi podopieczni rozwijają umiejętność patrzenia do bliży i do dali w zakresie podstawowych i wyższych funkcji wzrokowych. Prowokowani są do patrzenia na bodźce świetlne,...
 • Dogoterapia

      Dogoterapia to metoda aktywizowania osób poprzez udział odpowiednio przygotowanego psa w celu wspomagania procesu przywracania im pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i...
 • Rehabilitacja ruchowa

  Głównym celem rehabilitacji ruchowej jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i komfortu życia wychowanka. W trakcie współpracy z wychowankiem wykorzystuje się różne metody...
 • Metoda integracji sensorycznej

  Metoda integracji sensorycznej (SI) jest jedną z najnowszych metod terapeutycznych w Polsce. Twórczynią metody była amerykańska psycholog i terapeuta zajęciowy A. Jeane Ayres. Teoria integracji...
 • Hipoterapia

  Hipoterapia to ogół działań terapeutycznych, do których wykorzystuje się konia. Jest to metoda doskonale uzupełniająca wszystkie inne oddziaływania rewalidacyjne i rehabilitacyjne a jej...
 • Metoda integracji odruchów posturalnych i dynamicznych oraz ustno-twarzowych według S.Masgutowej

   Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych Odruchy posturalne i dynamiczne pojawiają się jeszcze w życiu płodowym i w okresie niemowlęcym służą ochronie życia i obronie przed szkodliwym wpływem...
 • Metoda ruchu rozwijającego W.Sherborne

  Podstawowymi założeniami metody Weroniki Sherborne jest rozwój dziecka poprzez ruch: świadomość własnego ciała i usprawnianie ruchowe świadomość przestrzeni i działania w niej dzielenie przestrzeni z...
 • Terapia logopedyczna

  Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się. Oddziaływania te mają na...
 • Metoda kinezjologii edukacyjnej

  Kinezjologia edukacyjna, której twórcą jest dr Paul Denisson, jest metodą wspierania naturalnego rozwoju człowieka, bez względu na jego wiek, poprzez różne ćwiczenia ruchowe. Metoda wykorzystuje...
 • Metoda F.Affolter

  Metoda Felicji Affolter opiera się na działaniu, którego celem jest rozwiązywanie podstawowych codziennych zadań. Odbywa się to przez badanie wzajemnych relacji – ja a otoczenie, na bazie doznań...
 • Metoda Marii i Christophera Knillów

  Programy aktywności noszą tytuły: „Świadomość ciała”, „Kontakt i komunikacja”. Celem programów Knillów jest pomoc w uzyskaniu wiedzy dotyczącej: ciała jako całości, poczucia części ciała oraz faktu, że...
 • Terapia taktylna według S.Masgutowej

  Głównym założeniem terapii taktylnej jest wzmocnienie lub wytworzenie świadomości ciała oraz stymulacja receptorów skóry, poprzez stymulację zmysłu dotyku. Głównym założeniem tej terapii jest...
 • Poranny krąg - stymulacja polisensoryczna według pór roku

  Metoda stymulacji polisensorycznej według pór roku polega na pobudzaniu wszystkich zmysłów dziecka za pomocą symboli podstawowych, których źródłem jest świat przyrody. Są to takie symbole jak:...
 • Chromoterapia

  Terapia wykorzystująca kolory np. w Salach Doświadczania Świata - Snoezelen - sala wykorzystywana w terapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, pozwala na polisensoryczne poznawanie...
 • Nauczanie funnkcjonalne

  Metoda nauczania funkcjonalnego zakłada nauczenie czynności, które są niezbędne w życiu codziennym, oraz umożliwienie odniesienia sukcesu w działaniu. Założenia tej metody to uświadomienie roli...
 • Elementy metody Marii Montessori

  Elementy Metody Marii Montessori pomagają dziecku poznanie zarówno siebie jak i swoje środowisko zewnętrzne. Według twórczyni Metody- lekarza i pedagoga- Marii Montessori, dziecko samo buduje siebie...
 • Biblioterapia

  Biblioterapia – terapia wykorzystująca wyselekcjonowane materiały czytelnicze jako pomoce terapeutyczne. Ciekawą odmianą biblioterapii dla dzieci jest Bajkoterapia, czyli terapia przez opowieści,...
 • Niedyrektywna terapia zabawowa

  Niedyrektywna Terapia Zabawowa została stworzona przez amerykańską terapeutkę Wirginię Mac Axline. Koncepcja ta opiera się na założeniu, iż zabawa jest naturalnym środkiem dziecięcego samowyrażania...
 • Plastykoterapia

  Plastykoterapia – terapia za pomocą sztuki wykorzystująca techniki plastyczne oraz kolory. Plastyka jest najczęściej wykorzystywana w procesie arteterapii. Korzysta z najróżniejszych,...
 • Muzykoterapia

  Muzykoterapia – terapia posługująca się muzyką lub jej elementami w celu poprawy funkcjonowania dzieci i młodzieży z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej. Podstawowym środkiem oddziaływania...