Open menu

"Przez rehabilitację do samodzielności..."

 
Projekt realizowany będzie w terminie 01.04.2019-31.03.2022 w trzech okresach realizacji:
  • I okres realizacji 01.04.201-31.03.2020 roku,
  • II okres realizacji 01.04.2020-31.03.2021 roku,
  • III okres realizacji 01.04.2021-31.03.2022 roku 

Głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności, aktywności społecznej i samowystarczalności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, a także poprzez stałe, efektywne, profesjonalne i systematyczne zajęcia, przygotowywanie ich do pełnienia ról społecznych w różnych środowiskach (w tym pracownika), wprowadzanie ich do aktywnego życia w społeczeństwie lokalnym oraz ich integracja z tym środowiskiem.

Waruniki rekrutacji uczestników projektu: W związku z dużą rozpiętością wiekową  oraz poziomem funkcjonowania, co wskazuje na duże różnice potrzeb uczestników projektu,  rozróżniono dwie grupy docelowe działań:

I grupa beneficjentów
20 osób - dzieci i młodzież w wieku od 0 do 7 lat o orzeczonej niepełnosprawności na skutek różnorodnych przyczyn, jednakże zawsze o opóźnionym rozwoju psychoruchowym lub niepełnosprawności intelektualnej.
II grupa beneficjentów
39 osoby ( I okres), 45 osób ( II i III okres )- dzieci i młodzież w wieku od 7 do 25 roku życia, umiarkowanie, znacznie i głęboko niepełnosprawna intelektualnie z towarzyszącymi dysfunkcjami i schorzeniami, takimi jak MPD, zespół Downa, epilepsja, autyzm, niedosłuch, niedowidzenie, zaburzenia zachowania, niepełnosprawność ruchowa i inne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Grupę tą stanowią obecni wychowankowie Ośrodka.
Rekrutacja zostanie przeprowadzona na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego.
Rekrutację przeprowadzi koordynator wraz z zespołem specjalistów. Podstawą wskazania do uczestnictwa w projekcie będzie aktualne orzeczenie oraz wynik oceny poziomu funkcjonowania osoby niepełnosprawnej (badany za pomocą kwestionariusza oceny).
Beneficjentami projektu będą osoby wymagające wsparcia w zakresie kompetencji i umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia bądź wymagające wsparcia w poszczególnych funkcjach życiowych.

Kryteria formalne rekrutacji:

I grupa beneficjentów:
1. Orzeczenie o niepełnosprawności na skutek różnorodnych przyczyn, jednakże zawsze powiązane z opóźnionym rozwoju
psychoruchowym lub niepełnosprawności intelektualnej.
2. Wiek: 0-7 lat ( w szczególnych wypadkach do 10 r.ż., gdy zespół specjalistów podejmie decyzję iż dziecko, funkcjonując na danym poziomie oraz rozwijając się w określonym tempie, lepiej skorzysta z form wsparcia proponowanych dla tej grupy wiekowej)

II grupa beneficjentów:
1. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu: umiarkowanym, znacznym lub głębokim
2. Wiek: 7-25 lat

Formy wsparcia proponowane uczestnikom projektu w ramach projektu: I grupa beneficjentów korzystać będzie z następujących form wsparcia:
terapia ruchowa, terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, zajęcia psychologiczne oraz hipoterapia, II grupa beneficjetów korzystać będzie z następujących form wsparcia: trening samodzielności, trening interakcji społecznych, trening orientacji zawodowej, terapia logopedyczna, terapia SI, zajęcia psychologiczne, rehabilitacja ruchowa oraz dogoterapia i hipoterapii. 
 
Dobór form wsparcia wynikać będzie z przeprowadzonej przez zespół specjalistów diagnozy funkcjonalnej oraz Indywidualnego Planu Działania poszczególnych uczestników.
 
alt Projekt "Przez rehabilitację do samodzielności..." realizowany w ramach Konkursu „Szansa - Rozwój - Niezależność” finansowanego ze środków PFRON.
Umowa ZZO/000151/16/D o zlecenie zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.