Open menu

Dzieje koła

Koszalińskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym powstało w 1992 roku z inicjatywy rodziców dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i stanowiło rozwinięcie prowadzonej przez nich wcześniej działalności, funkcjonującej od 1983 roku pod nazwą Koło Dzieci Specjalnej Troski, w ramach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie.

W 1996 roku Koło uzyskało osobowość prawną. W 2005 roku uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Działalność Koła polega na zapewnianiu w miarę możliwości wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie i ich rodzicom w zakresie rehabilitacji, terapii, opieki, wychowania i edukacji.

Misją Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie jest działanie na rzecz poszanowania godności i praw osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz wspieranie ich w poszukiwaniu i osiąganiu własnego miejsca w rodzinie i społeczeństwie.

Członkami Stowarzyszenia mogą być rodzice i opiekunowie prawni osób z niepełnosprawnością intelektualną, same osoby niepełnosprawne intelektualnie, członkowie ich rodzin, przyjaciele i profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra.