Open menu

Cele i zadania


Stowarzyszenie dba o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie, wspiera rodziny, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i wspólne życie oraz pomaga przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Celem jest również niesienie pomocy i wsparcia rodzinom osób niepełnosprawnych intelektualnie tak, aby przezwyciężały trudności, jakie niesie ze sobą niepełnosprawność dziecka. Służyć temu ma utworzenie jak najbardziej pełnej sieci profesjonalnie działających placówek, zapewniających ciągłość działań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz edukacji i wielodyscyplinarnej pomocy wsparcia osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom.


Zadania Stowarzyszenia obejmują:

  • tworzenie i prowadzenie placówek dziennych o wielospecjalistycznych, kompleksowych działaniach rehabilitacyjnych, edukacyjnych i rozwijających dla dzieci i młodzieży
  • tworzenie i prowadzenie programów wspierających maksymalnie niezależne, samodzielne, aktywne życie oraz uczestnictwo w życiu społecznym osób dorosłych, zwłaszcza przygotowanie do zatrudnienia, życia kulturalnego i prokreacji
  • wspieranie i pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych poprzez m.in. udostępnianie informacji, poradnictwo życiowe i prawne, grupy wsparcia, krótkoterminowe zastępowanie w opiece itp.
  • promowanie i popularyzowanie nowego podejścia do wiedzy w zakresie niepełnosprawności intelektualnej
  • wpływanie na zmianę postaw społecznych w kierunku sprzyjającym integracji i normalizacji życia osób z upośledzeniem umysłowym
  • współpracę przy tworzeniu prawa zapewniającego rzeczywistą realizację praw człowieka osobom z niepełnosprawnością intelektualną
  • współpracę z rządem, samorządem i różnymi partnerami społecznymi w twórczej realizacji prawa, skutecznym zaspokajaniu potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz budowaniu lokalnych strategii w tej dziedzinie.