OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Obowiązek informacyjny winien być podpisany przez osobę której dane osobowe zostaną zebrane i przetwarzane przez PSONI koło w Koszalinie oraz obowiązkowo umieszczone w stopce każdego maila jaki wychodzi z e-poczty Stowarzyszenia.

 


Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest:

Polskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie,

75-629 Koszalin ul. Wyspiańskiego 4

KRS 0000036441

NIP 6691913337.

Kontakt z Administratorem we wszelkich sprawach, w tym w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, jest możliwy elektronicznie

na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub pisemnie na adres wskazany powyżej.


Państwa dane mogą być przetwarzane w następujących celach:

  • w celu udzielenia informacji lub odpowiedzi na Państwa zapytanie - podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem jeżeli „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”;
  • zawarcia i wykonania umowy - podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym art.6 ust.1 lit e RODO
  • wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości - podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości, takich jak m.in. obowiązek gromadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej; ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawę przetwarzania stanowi w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Podanie danych osobowych w związku ze złożeniem zapytania jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Dotyczy to również podania danych osobowych w związku z zawarciem umowy. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy. Jednocześnie informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów i organów upoważnionych do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane te mogą być jednak przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, takim jak np. dostawcy usług IT czy podmioty zajmujące się obsługą rachunkowo-księgową, jednakże przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty następuje na podstawie umowy zawartej z Administratorem i wyłącznie w zakresie przez niego wskazanym. Państwa dane będą przechowywane przez następujący czas:

  • przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, w przypadku zawarcia umowy (np. na wykonanie usługi)
  • przez okres niezbędny do wykonania zawartej umowy, a także do momentu przedawnienia roszczeń oraz wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów (np. ustawy o rachunkowości).
  • Przez czas wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym oraz po wygaśnięciu zgodnie z obowiązkiem przechowywania danych wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W przypadkach, w których podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO (w tym wypadku - przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora) mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Mają Państwo także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, które dostarczyli Państwo Administratorowi w celu zawarcia i wykonania umowy, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem, którego dane kontaktowe znajdują się powyżej. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Polecamy:
KLIKNIJ NA BANER I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ