Dbamy o godność ludzką, miejsce w rodzinie
i wśród innych ludzi oraz szczęście osób
niepełnosprawnych intelektualnie.

Wspieramy rodziny, aby były one
w stanie sprostać sytuacjom,
które pociąga za sobą fakt urodzenia
dziecka z niepełnosprawnością
intelektualną i wspólne życie.

Pomagamy przekształcać własny ból
w gotowość niesienia pomocy innym.

Nasze placówki:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Celem jest również niesienie pomocy i wsparcia rodzinom osób niepełnosprawnych intelektualnie tak, aby przezwyciężały trudności, jakie niesie ze sobą niepełnosprawność dziecka. Służyć temu ma utworzenie jak najbardziej pełnej sieci profesjonalnie działających placówek, zapewniających ciągłość działań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej pomocy...

więcej »

Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 1
Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 1 w Koszalinie przy ul. Budowniczych 6 jest placówką terapeutyczną skupiającą 48 osób o różnym stopniu niepełnosprawności. W warsztacie prowadzona jest rehabilitacja zmierzającą do ogólnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej, w następstwie czego możliwe będzie opanowanie czynności przysposabiających do pracy oraz integracji społecznej...

więcej »

Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2
Placówka jaką jest Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2 w Koszalinie działa od 1998 r. Placówki znajduje się w obiekcie przy ul. Wyspiańskiego 4. Warsztat obejmuje swoimi działaniami 55 wychowanków w przedziale wiekowym od 18 do 48 lat, zamieszkujących w Koszalinie i w okolicznych gminach. Kierownikiem placówki jest pani Ewa Cyngiel.

Celem warsztatu jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju uczestników- osób niepełnosprawnych, poprzez wszechstronną rehabilitację społeczną i zawodową...

więcej »

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy
Jest niepubliczną, specjalistyczną placówką oświatową prowadzoną przy PSONI Koło w Koszalinie. Umożliwiamy dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (Ustawa o Systemie Oświaty, art.2 pkt. 5).Do OREW uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Miasta Koszalina i gmin ościennych. Wychowankami placówki są osoby w wieku od 3 do 25 r.ż. Ośrodek świadczy kompleksową, wielodyscyplinarną rehabilitacyjno – edukacyjną pomoc w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu wychowanków.

więcej »

Środowiskowy Dom Samopomocy jest przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, począwszy od niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, mających trudności w samodzielnej egzystencji i funkcjonowaniu społecznym. Domownikami są osoby z terenu miasta Koszalina, wymagające pobytu w placówce wsparcia ze względu na wiek oraz poziom funkcjonowania, niezdolne do podjęcia pracy, pragnące przeżyć swoje życie godnie, w miarę samodzielnie, pod okiem opiekunów i terapeutów.

więcej »

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Dbamy o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wspieramy rodziny, aby były one w stanie spwięcej »

 
XIII Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne Łazy 2015

Sztuka drogą do aktywnej rehabilitacji W dniach od 9 do 11 września w Łazach odbyły się XIII Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie. W tegorocznej imprezie wzięło udział około 350 osób niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy oraz Ośrodków Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczych którzy przyjechali do Łaz z różnych regionów naszego kraju. Pierwszy organizowany przez PSOUU Koło w Koszalinie Plener Artystyczny odbył się w 2003 roku.

więcej »
 
Rehabilitacja zawodowa i społeczna

Nadrzędnym celem rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie jest przygotowanie ich do życia i pracy oraz włączenie w miarę możliwości w normalne życie społeczne. Z tego też powodu poszczególne części rehabilitacji są wzajemnie uwarunkowane. Jedną z nich jest rehabilitacja społeczna.

więcej »
 
Terapia

Terapia obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań, które mają na celu optymalne wspomaganie rozwoju osoby niepełnosprawnej ze specyficznymi trudnościami. Dobór odpowiedniego typu terapwięcej »

 
Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Zarówno dla dzieci jak i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie wszelka forma nauki i pracy zawsze będzie czyniła duże wyzwanie. Podobnie z resztą jest w przypadku nauczyciela, opiekuna czy terapeuty, który zdecyduje się być przewodnikiem w tej niezwykle niełatwej podróży, często pełnej wzlotów, ale i dotkliwych upadków. Ilekroć spotykam się z zagadnieniem edukacji osób niepełnosprawnych, zastanawiam się, która ze stron wyniesie z tej lekcji więcej. 

więcej »
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2