Warsztat Terapi Zajęciowej Nr 2

 

Placówka jaką jest Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2 w Koszalinie działa od 1998 r. Placówki znajduje się w obiekcie przy ul. Wyspiańskiego 4. Warsztat obejmuje swoimi działaniami 64 wychowanków w przedziale wiekowym od 18 do 48 lat, zamieszkujących w Koszalinie
i w okolicznych gminach. Kierownikiem placówki jest pani Ewa Cyngiel.

Celem warsztatu jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju uczestników- osób niepełnosprawnych, poprzez wszechstronną rehabilitację społeczną i zawodową. 


Działając na podstawie ustawy z dn. 02.03.2020 r.;
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
oraz zgodnie z >>>Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego.pdf<<< dnia 23.10.2020 r. 
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ NR 2

ZAWIESZA ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE, EDUKACYJNE, REHABILITACYJNE
od 24.10.2020 do odwołania!

O ZMIANACH BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO.
JEDNOCZEŚNIE ZWRACAMY SIĘ DO PAŃSTWA O ROZWAGĘ, WYROZUMIAŁOŚĆ ORAZ ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI.
 
 

Wśród zajęć realizowanych w warsztacie znajdują się m. in.:

1. Zajęcia przystosowujące do pracy w poszczególnych pracowniach, takich jak: gospodarstwa domowego, stymulacji poznawczej, technik różnych, edukacji i umiejętności życia codziennego, rękodzieła artystycznego, obróbki drewna, ogrodniczo-florystycznej, ceramicznej, wikliniarskiej, przygotowania zawodowego, eko-art oraz grafiki i rzemiosł różnych.

2. Zajęcia rozwijające ekspresję twórczą o charakterze muzyczno-ruchowym, teatralnym, plastycznym

3. Zajęcia ogólnorozwojowe.

4. Zajęcia rehabilitacji ruchowej, logopedycznej, dostosowane do różnego rodzaju zaburzeń i schorzeń.


W ramach warsztatu prowadzone są także zajęcia dydaktyczne, mające na celu podtrzymanie umiejętności, zdobytych w placówkach szkolnictwa specjalnego, a także umożliwienie nabycia tych umiejętności przez osoby, które do tej pory ich nie nabyły.

Realizując statutowe zadania rehabilitacji zawodowej uczestników, placówka zapewnia wytypowanym uczestnikom udział w praktykach zawodowych na terenie placówki w formie wykonywanych prac porządkowych i pielęgnacyjnych otoczenia oraz w Zakładach „BUMAR” i „Espersen” w Koszalinie, gdzie uczestnicy praktyk wykonują prace porządkowe zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami.

Działania warsztatu obejmują także organizację zajęć dodatkowych z zakresu sportu, kultury, turystyki i wypoczynku, oraz uczestnictwo w różnorodnych imprezach w charakterze zaproszonych gości.


Niepełnosprawność jest ważnym problemem osobistym, rodzinnym, zdrowotnym, ale przede wszystkim społecznym. Osoby niepełnosprawne żyją w każdym społeczeństwie. Warsztat Terapii Zajęciowej organizuje szereg plenerów i wycieczek, które przyczyniają się do obniżenia stopnia izolacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz zmiany stosunku do takich jednostek. Bliski kontakt niepełnosprawnego z osobą niezwiązaną z tym środowiskiem obniża poziom stereotypów i uprzedzeń wobec takich ludzi, bo oto okazuje się, że niepełnosprawny może mieć własne zainteresowania, wyobraźnię, talent, styl. Dzięki takiej współpracy wzrasta aktywność niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

Uczestnictwo w terapii zajęciowej oraz praktykach zawodowych osób niepełnosprawnych intelektualnie daje szansę nabycia większych kompetencji społecznych i zawodowych. Pracownie takie jak zaradności społecznej oraz komunikacyjno- edukacyjno-autystycznej w najwyższym stopniu spełniają cele rehabilitacji społecznej, jakimi są dobre funkcjonowanie, działanie, dobre samopoczucie osób niepełnosprawnych oraz pełny rozwój ich osobowości i możliwości. Praca ta pozwala na przygotowanie takich osób do normalnego życia rodzinnego, do pracy i uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych jest bardzo istotnym elementem w dalszym kierunku ich rozwoju. Różnorodność rehabilitacji oraz sposób organizowania zajęć przyczynia się do stworzenia osobom niepełnosprawnym możliwości uczestnictwa w normalny życiu, dostępu do tych wszystkich instytucji i sytuacji społecznych, w których mają możliwość uczestniczyć pełnosprawni. Poprzez takie działania kształtuje się również pozytywne nastawienie, postawę oraz więzi psychospołeczne pomiędzy pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi.


Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 2 w Koszalinie czynny jest od godziny 7.30 do 15.30 przez cały rok od poniedziałku do piątku,
z wyjątkiem przerwy urlopowej, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.


Udzielimy wszelkich informacji dotyczących uczestnictwa oraz organizacji i funkcjonowania WTZ-2.
Numer telefonu w zakładce Kontakt