Nauczanie funnkcjonalne

Metoda nauczania funkcjonalnego zakłada nauczenie czynności, które są niezbędne w życiu codziennym, oraz umożliwienie odniesienia sukcesu w działaniu. Założenia tej metody to uświadomienie roli działania i umożliwienie tego działania, zgodne z etapami prawidłowego rozwoju dziecka ( od dużej do małej motoryki ) oraz zwrócenie uwagi na możliwości dziecka.

Opanowanie przez dziecko sprawności i umiejętności przydatnych w życiu codziennym oraz stworzenie możliwości doświadczania sukcesu to dwa podstawowe cele tej metody.

Planowanie działań w ramach metody funkcjonalnej wymaga uwzględnienia konieczności zaakcentowania roli działania i jego wyników, wykorzystania istniejących w dziecku sprawności oraz umożliwienia mu funkcjonowania w maksymalnym zakresie kontaktów osobistych i społecznych.