Open menu

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego nr 5/2017v

Informacja Komisji dotycząca wyboru ofert
Zamawiający spośród nadesłanych ofert i przeliczeniu wag procentowych wybrał oferty z największą liczbą uzyskanych punktów.
 
Lista wybranych Oferentów:
 

Lp.

Nazwa Oferenta

Wagi procentowe

1.

Karolina Czerniak

88,40%

2.

Justyna Jędrzejewska

85,56%

3.

Arletta Anyżka

70,00%

 
Protokół z weryfikacji ofert do wgladu w siedzibie zamawiającego.

Projekt realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16
 
alt