Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku - prace remontowe w mieszkaniu treningowym

alt Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cenowego

dotyczące ustalenia rynkowej ceny wykonania prac remontowo – wykończeniowych w budynku mieszkalnym na terenie Koszalina, w którym prowadzone będę działania dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Prace zostaną wykonane w ramach projektu pn. „Samodzielność – moja przyszłość” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie w w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16

Podstawowe informacje/wymagania:

- Przystosowanie pomieszczeń kuchni, łazienki oraz pokoi do potrzeb mieszkania treningowego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – w  zakresie objętym  kosztorysem ślepym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania :

- planowany termin wykonania prac 29.03.2017 - 12.04.2017 r., odbiór prac potwierdzony pisemnym  protokołem 13.04.2017 r.

- wszystkie oferowane przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do obrotu lub stosowania  w budownictwie na podstawie certyfikatu bezpieczeństwa lub deklaracji zgodności z polską  normą lub na podstawie aprobaty technicznej ITB,

- forma płatności: przelew na podstawie poprawnie wystawionego rachunku / faktury w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania po zakończeniu prac potwierdzonych protokołem;

- prac remontowo-wykończeniowych może dokonać Wykonawca który:

a) jest przedsiębiorcą uprawnionym do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi, posiada REGON, NIP, wpis do odpowiedniego rejestru,

b) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych warunków niniejszego zapytania w zakresie prac lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

c) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny, techniczny oraz pracowniczy,

d) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- cena zaproponowana przez Wykonawcę powinna być ceną brutto i obejmować nakłady robocizny, materiałów i pracy, sprzętu z wszelkimi składnikami cenotwórczymi (koszty pośrednie, zaopatrzenia, zysk itp.),

- Wykonawca składając ofertę akceptuje warunki zawarte w projekcie umowy o prace remontowo –   wykończeniowe  budowlane   stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,

-  Wykonawca zainteresowany wykonaniem prac remontowo - wykończeniowych powinien złożyć swoją zaklejoną ofertę w sekretariacie PSONI ul. Wyspiańskiego 4 w Koszalinie , najpóźniej do dnia 28.03.2017 r. do godz. 15.30 uzupełniając ofertę zwrotną

                                                                                                                                                             Z poważaniem

                                                                                                                                              Przewodniczący Zarządu Koła

alt