Informacja o funkcjonowaniu OREW w okresie 9-29.11.2020

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 5 listopada ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze zostały wskazane jako placówki, którym ogranicza się funkcjonowanie, co oznacza że MEN wskazuje taką placówkę do realizacji zajęć w trybie pracy zdalnej. Jednakże w tym samym rozporządzeniu pojawia się również punkt, który dopuszcza, za obopólną zgodą pomiędzy dyrektorem a rodzicem organizacje zajęć w Ośrodku w trybie pracy bezpośredniej. Po zasięgnięciu opinii MEN i Kuratorium Oświaty w Szczecinie, wiem iż również zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w trybie pracy bezpośredniej.

W mojej opinii praca w systemie zdalnym w naszym Ośrodku jest ostatecznym rozwiązaniem i decyzję o zarządzeniu takiego trybu pracy podejmę tylko w dwóch przypadkach. Pierwszym stanowi decyzja MEN, która będzie wskazywała definitywny obowiązek zamknięcia placówki oraz drugi przypadek, kiedy nie będę dysponowała odpowiednią dla zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu wychowankom Ośrodka w związku z zbyt małą liczbą pracowników ( np. zamknięcie przedszkoli może spowodować przejście wielu z pracowników Ośrodka na zasiłki opiekuńcze). Szanowani Państwo nie skreślam całkowicie możliwości przejścia placówki na system nauczania zdalnego, bo być może takie rozwiązanie będzie konieczne. Jednak zdaję sobie sprawę, że w realizację nauczania zdalnego w przypadku naszych wychowanków koniecznym jest pełne zaangażowanie Państwa jako rodziców, co często jest trudne lub niemożliwe do wykonania. W świetle obowiązującego rozporządzenia, w uzgodnieniu z przedstawicielami Zarządu PSONI Koła w Koszalinie,  podejmuję decyzję, iż wszystkie zajęcie nadal mogą być realizowane w trybie pracy bezpośredniej na terenie placówki.

Szanowani Państwo, chciałabym abyście byli świadomi, iż macie teraz , w okresie 9-29.11.2020, do wyboru dwie opcje nauczania dla Waszych dzieci. Jedną stanowi realizacja zajęć w trybie pracy bezpośredniej w Ośrodku, drugą stanowi nauczanie zdalne w domu. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z sytuacji pandemicznej na terenie kraju. Do Państwa należy teraz decyzja, którą z opcji uznacie za najkorzystniejszą dla Waszego dziecka.

Proszę o wyrażenie Państwa zdania dotyczącego organizacji zajęć dla Państwa dziecka w przekazanym Państwu oświadczeniu. Oświadczenie można również pobrać z załączonego poniżej linku.

Paulina Bochno

Dyrektor OREW

OŚWIADCZENIE