"W drodze do niezależności..."

 

 

alt

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie realizuje projekt długoterminowy finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą: „W DRODZE DO NIEZALEŻNOŚCI…” w Ośrodku Wsparcia w terminie od 01.04.2015 r. do 31.03.2017 r.”. 

 

Celem zadania było umożliwienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną - adresatom działań – długotrwałego i ciągłego uczestnictwa w ogólnie przyjętej rehabilitacji, a poprzez to rozwijanie ich umiejętności z zakresu samoobsługi, podtrzymywanie ich sprawności psychofizycznej, nabywanie umiejętności i sprawności w zakresie wykonywania czynności życia codziennego oraz zwiększenie ich autonomii.

 

Działania rehabilitacyjno – terapeutyczne, będące elementami zadania w czasie realizacji zadania, przeznaczone było dla 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie, zrealizowane były od 01.04.2015 r. do 31.03.2017 r. od poniedziałku do piątku.

W ramach realizacji zadania zaplanowane były następujące rodzaje oddziaływań:

  • Zajęcia z zakresu rozwijania relacji interpersonalnych, poprzez komunikację alternatywną;
  • Zajęcia z zakresu podnoszenia jakości życia społecznego oraz zachowań prospołecznych;
  • Warsztaty kreowania wyobraźni twórczej;
  • Zajęcia usprawniające motorykę i podnoszące sprawność manualną;
  • Terapia bazalna;
  • Trening samodzielności, czyli całodobowy pobyt uczestnika w pokoju treningowym;
  • Zajęcia psychologiczne;
  • Zajęcia logopedyczne;
  • Zajęcia z zakresu dogoterapii;
  • Zajęcia z zakresu hipoterapii;

W czasie trwania projektu były prowadzone działania promująco – informacyjne;

Wszystkie zaplanowane działania projektu wykraczają poza działalność podstawową Ośrodka Wsparcia.

Zaplanowane formy wsparcia były działaniami mające charakter zajęć indywidualnych a zatem typowo specjalistyczne ukierunkowane na osiągnięcie konkretnego, założonego celu i wypracowanie konkretnych umiejętności u Beneficjentów.