Nowe zadania dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2012-2015

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie realizuje projekt długoterminowy finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą: „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Ośrodku Wsparcia w terminie od 01.01.2012 do dnia 31.03.2015”. 

Uczestnicy  Ośrodka Wsparcia w Koszalinie mają możliwość uczestniczenia w rehabilitacji gdzie nabywane są, rozwijane i podtrzymywane umiejętności niezbędne do samodzielnego życia. Dzięki realizacji projektu uczestnicy biorą udział w kompleksowej i ciągłej rehabilitacji, terapii indywidualnej
i grupowej.

Celem projektu  jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną długotrwałego, ciągłego uczestnictwa w rehabilitacji, a poprzez to rozwijanie ich umiejętności z zakresu samoobsługi, podtrzymywanie ich sprawności psychofizycznej, nabywanie sprawności w zakresie wykonywania czynności życia codziennego oraz czynności związanych z aktywnością i zaradnością społeczną tak, aby umożliwić adresatom działań jak najbardziej samodzielne życie i funkcjonowanie społeczne obecnie i w przyszłości. 

Ponadto celem jest zwiększenie samodzielności, aktywności społecznej i samowystarczalności dorosłych osób niepełnosprawnych, a także poprzez stałe, efektywne, profesjonalne i systematyczne zajęcia przygotowywanie ich do pełnienia ról społecznych w różnych środowiskach oraz wprowadzanie ich do aktywnego życia w społeczeństwie lokalnym. 
W ramach zajęć realizowane są następujące oddziaływania:

  • Trening w zakresie zaradności społecznej
  • Trening w zakresie umiejętności społecznych
  • Trening w zakresie aktywizacji zawodowej 
  • Trening samodzielności czyli całodobowy pobyt uczestnika w pokoju treningowym
  • Zajęcia logopedyczne
  • Zajęcia psychologiczne
  • Zajęcia z hipoterapii
  • Zajęcia podnoszące motorykę i aktywność