Informacja dotycząca realizacji projektu "Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach OREW"

Zespół Specjalistów opracował już Indywidualne Plany Działania, ukierunkowane na osiągnięcie przez osobę niepełnosprawną intelektualnie możliwie najwyższego dla siebie poziomu usamodzielnienia się we wszystkich sferach rozwoju. indywidualne Plany Działania zostały zaplanowane dla każdego beneficjenta projektu tj. 40 osób

IPD dla każdego beneficjenta projektu obejmował będzie działania w następujących sferach rozwojowych:

1. Rozwój sprawności ruchowych

2. Rozwój umiejętności komunikacyjnych

3. Nabywanie kompetencji i umiejętności społecznych oraz zaradności społecznej

4. Nabywanie kompetencji i umiejętności zawodowych

5. Nabywanie umiejętności samodzielności i zaradności w codziennym życiu

6. Nauka umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych (gotowość do podejmowania wyzwań i motywacja do działania)

Zespół Specjalistów opracował również dla każdego beneficjenta wieloprofilową diagnozę funkcjonalną, i na jej podstawie określono działania - formy wsparcia jakich osoba niepełnosprawna wymaga oraz ich ilość z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych beneficjenta.

„Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach OREW” – II okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.04.2013-31.03.2014 realizowane  przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie