WTZ-2 Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cenowego

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Koszalinie

 

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

ORGANIZACJA SAMOPOMOCOWA , POZARZĄDOWA I NIEDOCHODOWA

KONTO BANKOWE: PKO BP I O/KOSZALIN, 93-1020-2791-0000-7102-0009-6552,

SWIFT B PKO PL PW,  NIP:669-19-13-337,  KRS nr 0000036441

Wyspiańskiego 4, 75-629 KOSZALIN, tel. (94) 345-08-53, fax (94) 346-44-84

www.niepełnosprawni.koszalin.pl


     Koszalin 28.10.2020

 

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cenowego

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi remontowej polegającej na pomalowaniu ciągów komunikacyjnych oraz sal terapeutycznych w Warsztacie Terapii Zajęciowej nr 2 przy ul. Wyspiańskiego 4 w Koszalinie.


I. Przedmiot rozeznania cenowego 

Przedmiotem są prace budowlane polegającej na pomalowaniu ciągów komunikacyjnych oraz części sal terapeutycznych
około 810 m² w Warsztacie Terapii Zajęciowej nr 2 przy ul Wyspiańskiego 4 w Koszalinie.


II. Zakres prac obejmuje wykonanie następujących czynności: 

- kucie bruzd dla przewodów wtynkowych

- przygotowanie powierzchni tynku,

- uzupełnienie ubytków,

- dwukrotne malowanie ścian,

- zabezpieczenie sprzętu przy robotach budowlanych


Termin wykonania remontu do 30 grudnia 2020


III. Sposób  przygotowania oferty, miejsce złożenia oferty

  1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do rozeznania cenowego
  2. Cena winna uwzględniać kwotę brutto oraz wszystkie wymagania zamawiającego określone w przedmiocie zapytania
  3. Ofertę należy złożyć do dnia 5.11.2020 w sekretariacie PSONI ul. Wyspiańskiego 4 w Koszalinie.

IV. Kryteria oceny oferty

Oferty będą oceniane wg następującego kryterium:  cena – 100%


V. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

  1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
  2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
    zamówienia
  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Kontakt:

Ewa Cyngiel – kierownik WTZ nr 2 w Koszalinie

tel.  606-441-810


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Oferta zwrotna

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku z dnia 28.10.2020 r. dotyczącego ustalenia rynkowej ceny wykonania prac remontowych  - malowanie ciągów komunikacyjnych oraz części sal terapeutycznych w Warsztacie Terapii Zajęciowej nr 2 przy ul Wyspiańskiego 4 w Koszalinie, składam swoją ofertę: 

 

 

Oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczam, że oferowane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty planowane i nieplanowane związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne proponowane upusty i nie będzie podlegać waloryzacji.

2. Oświadczam, że zapoznałem się z zakresem prac do wykonania zamówienia przedłożonym przez zamawiającego, akceptuję je i posiadam wszelkie informacje potrzebne do zrealizowania przedmiotu zamówienia .

3. Zobowiązuję się wykonać zamówienie z własnych materiałów, siłami własnymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i sztuką budowlaną.

 

 

................................................
data i podpis wykonawcy


Uwaga! Ważne>>>pobierz plik do druku - oferta zwrotna.pdf<<<


>>>powrót do ogłoszeń<<<