Załącznik 1 zapytanie ofertowe

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie

 

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

ORGANIZACJA SAMOPOMOCOWA , POZARZĄDOWA I NIEDOCHODOWA

KONTO BANKOWE: PKO BP I O/KOSZALIN, 93-1020-2791-0000-7102-0009-6552,

SWIFT B PKO PL PW,  NIP:669-19-13-337,  KRS nr 0000036441

Wyspiańskiego 4, 75-629 KOSZALIN, tel. (094) 345-08-53, fax (094) 346-44-84
www.niepełnosprawni.koszalin.pl


Koszalin 2.11.2020

 

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cenowego

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi remontowej polegającej na pomalowaniu ciągów komunikacyjnych oraz części sal terapeutycznych w Warsztacie Terapii Zajęciowej nr1 przy ul. Budowniczych 6 w Koszalinie.


I. Przedmiot rozeznania cenowego

Przedmiotem są prace budowlane polegającej na pomalowaniu ciągów komunikacyjnych oraz części sal terapeutycznych około 830 m² w Warsztacie Terapii Zajęciowej nr1 przy ul Budowniczych 6 w Koszalinie.


II. Zakres prac obejmuje wykonanie następujących czynności

- kucie bruzd dla przewodów wtynkowych

- przygotowanie powierzchni tynku,

- uzupełnienie ubytków,

- dwukrotne malowanie ścian,

- zabezpieczenie sprzętu przy robotach budowlanych


Termin wykonania remontu do 30 grudnia 2020


III. Sposób  przygotowania oferty, miejsce złożenia oferty

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do rozeznania cenowego

2. Cena winna uwzględniać kwotę brutto oraz wszystkie wymagania zamawiającego określone w przedmiocie zapytania

3. Ofertę należy złożyć do dnia 11.2020 w sekretariacie PSONI ul. Wyspiańskiego 4
w Koszalinie.


IV. Kryteria oceny oferty

Oferty będą oceniane wg następującego kryterium:  cena – 100%


V. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.


Kontakt: Joanna Zduńska – kierownik WTZ nr 1 w Koszalinie

tel.  668 167 453


>>>powrót do ogłoszeń<<<