Rozeznanie w rynku

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie zwraca się zaprasza do złożenie oferty cenowej na wykonanie remontu dachu papowego na budynku Sali gimnastycznej w Warsztacie Terapii Zajęciowej nr1 przy ul. Budowniczych 6
w Koszalinie.

Przedmiot rozeznania cenowego są prace budowlane : remont 330 m2 powierzchni dachu papowego ( pokryty papą termo-zgrzewalną ) na sali gimnastycznej w obiekcie przy ul. Budowniczych 6 w Koszalinie.

Zakres prac:

- czyszczenie dachu

- pokrycie papą wierzchniego pokrycia gr.4,7mm termozgrzewalną

- pokrycie masą asfaltową IZOPLAST B (modyfikowana SBS masa asfaltowa do izolacji – nie  
wymaga gruntowania

- wykonanie posypki

Planowany termin wykonania usługi : 10 sierpnia do 30 listopada, odbiór prac potwierdzony pisemnym protokołem.

Złożenie oferty: ofertę należy złożyć do dnia 5.08.2020 w sekretariacie PSONI ul. Wyspiańskiego 4 w Koszalinie. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem –Remont dachu (druki do pobrania: załącznik nr 1 i załącznik nr 2)

Forma płatności: przelew na podstawie poprawnie wystawionego rachunku / faktury
w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania po zakończeniu prac potwierdzonych protokołem;  

Cena zaproponowana przez Wykonawcę powinna być ceną brutto i obejmować nakłady
robocizny, materiałów i pracy, sprzętu z wszelkimi składnikami cenotwórczymi (koszty
pośrednie, zaopatrzenia, zysk itp.)

Wykonawca winien:

- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie

- dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
    zamówienia

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Z poważaniem

Przewodnicząca Zarządu Koła

Kierownik WTZnr1