Open menu

Rozeznanie w rynku

   Koszalin, 01.08.2019 r.

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cenowego

 

dotyczące ustalenia rynkowej ceny wykonania prac remontowych w budynku Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przy ul. Szpitalnej 7 w Koszalinie.

Prace zostaną wykonane w ramach bieżącej działalności placówki.

Podstawowe informacje/wymagania:

- Zakres prac: Demontaż i montaż ścianek działowych g/k w celu dostosowań do wymagań p/poż – szerokość korytarza 1.20 m - ok. 19 m²,demontaż i montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych w związku z poszerzaniem szerokości korytarza – 7 szt., demontaż i montaż sufitów systemowychok. 36 m²,ochrona narożników wypukłych ok.57 m, wykucie otworu drzwiowego prowadzącego na klatkę schodową, przeniesienie grzejnika wraz z niezbędna do tego przeróbką c.o., - 1 szt., rozebranie wykładziny ściennej z płytek ok. 35m² oraz przygotowanie tej powierzchni do malowania, licowanie ścian płytkami glazurowymi ok.13 m² , tynki wewnętrzne zwykłe kategoria II – 14,5 m², demontaż urządzeń sanitarnych i kuchennych 1-kpl., przerobienie instalacji wodnej i kanalizacyjnej po wyburzonych ściankach działowych 1 kpl., uzupełnianie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków betonu, ok. 1m², montaż kanałów wentylacyjnych 1 kpl., gruntowanie i dwukrotne malowanie ok.266m² powierzchni pionowej i poziomej, montaż paneli podłogowych – 45 m², malowanie cokołów, montaż listew przyściennych, listew podłogowych ok. 27m, dopasowania skrzydeł drzwiowych do zmiany wysokości podłogi- 2 szt., montaż szafki hydrantowej oraz zasilenie hydrauliczne– 1 kpl., uzupełnienie cokołów i uzupełnienie terakoty ok.17m², Okładzina z płyt GKF na ościeżach okiennych ok. 17m, wywóz gruzu powstałego w wyniku przeprowadzonych prac remontowych

- planowany termin wykonania prac 03.09.2019 – 13.09.2019 r., odbiór prac potwierdzony pisemnym
   protokołem w dniu 13.09.2019r.

- wszystkie oferowane przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do obrotu lub stosowania  
   w budownictwie na podstawie certyfikatu bezpieczeństwa lub deklaracji zgodności z polską  
   normą lub na podstawie aprobaty technicznej ITB,

- forma płatności: przelew na podstawie poprawnie wystawionego rachunku / faktury w terminie 14 dni
   roboczych od dnia otrzymania po zakończeniu prac potwierdzonych protokołem;

- prac remontowe może dokonać Wykonawca który:

a) jest przedsiębiorcą uprawnionym do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi, posiada REGON, NIP, wpis do odpowiedniego rejestru,

b) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych warunków niniejszego zapytania w zakresie prac lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

c) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny, techniczny oraz pracowniczy,

d) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- cena zaproponowana przez Wykonawcę powinna być ceną brutto i obejmować nakłady robocizny,  
   materiałów i pracy, sprzętu z wszelkimi składnikami cenotwórczymi (koszty pośrednie, zaopatrzenia,  
   zysk itp.),

Wykonawca zainteresowany wykonaniem prac remontowych powinien złożyć swoją zaklejoną ofertę w sekretariacie PSONI ul. Wyspiańskiego 4 w Koszalinie , najpóźniej do dnia  14.08.2019r.

SZCZEGÓLOWE INFORMACJE ORAZ FORMULARZ OFERTOWY

                                Z poważaniem  Przewodnicząca Zarządu Koła, Dyrektor OREW