Open menu

Rozeznanie w rynku

   Koszalin, 24.06.2019 r.

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cenowego

 

dotyczące ustalenia rynkowej ceny wykonania prac remontowych w budynku Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przy ul. Szpitalnej 7 w Koszalinie.

Prace zostaną wykonane w ramach bieżącej działalności placówki.

Podstawowe informacje/wymagania:

- Przygotowanie podłoża (gruntowanie i inne niezbędne czynności) oraz dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farba emulsyjną pomieszczeń należących do OREW Koło w Koszalinie usytuowanych na
I i II piętrze placówki. Zlecenie obejmować będzie 595 m
² powierzchni ścian/sufitów.

- planowany termin wykonania prac 07.08.2019 – 30.08.2019 r., odbiór prac potwierdzony pisemnym
   protokołem w dniu 02.09.2019r.

- wszystkie oferowane przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do obrotu lub stosowania  
   w budownictwie na podstawie certyfikatu bezpieczeństwa lub deklaracji zgodności z polską  
   normą lub na podstawie aprobaty technicznej ITB,

- forma płatności: przelew na podstawie poprawnie wystawionego rachunku / faktury w terminie 14 dni
   roboczych od dnia otrzymania po zakończeniu prac potwierdzonych protokołem;

- prac remontowe może dokonać Wykonawca który:

a) jest przedsiębiorcą uprawnionym do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi, posiada REGON, NIP, wpis do odpowiedniego rejestru,

b) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych warunków niniejszego zapytania w zakresie prac lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

c) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny, techniczny oraz pracowniczy,

d) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- cena zaproponowana przez Wykonawcę powinna być ceną brutto i obejmować nakłady robocizny,  
   materiałów i pracy, sprzętu z wszelkimi składnikami cenotwórczymi (koszty pośrednie, zaopatrzenia,  
   zysk itp.),

- Wykonawca zainteresowany wykonaniem prac remontowych powinien złożyć   swoją zaklejoną ofertę w sekretariacie PSONI ul. Wyspiańskiego 4 w Koszalinie , najpóźniej do dnia  05.07.2019r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJIE ORAZ FORMULARZ OFERTY 

  Z poważaniem  Przewodnicząca Zarządu Koła, Dyrektor OREW