Szkolenie dla rodziców

alt

 

W dniach 24 - 25.03.2018r. w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 1 przy ul. Budowniczych 6 w Koszalinie odbyły się warsztaty psychologiczne pt. "Samodzielność - moja przyszłość". Wzięły w nich udział 24 osoby - rodzice i opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie. Ich podopieczni uczęszczają na warsztaty terapii zajęciowej, a w ramach projektu "Samodzielność - moja przyszłość" biorą udział w treningach samodzielności, organizowanych w mieszkaniach treningowych.

Warsztaty prowadzone były w przyjaznej, sprzyjającej zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa atmosferze. W trakcie ich trwania starano się uświadomić rodzicom konieczność rozszerzania zakresu samodzielności osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz przedstawiono im sposoby i metody rozwijania samodzielności i niezależności ich podopiecznych. Wśród poruszanych zagadnień znalazła się także teoria piramidy potrzeb A. Maslowa w odniesieniu do potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie, tworzenie się i rozwijanie poczucia własnej wartości i samooceny u człowieka, techniki wspierania osób niepełnosprawnych intelektualnie w podejmowanych przez nich działaniach, bariery rodzicielskie oraz metody ich przełamywania. Ponadto rodzice mieli okazję dowiedzieć się, jak kształtuje się u człowieka poczucie własnej wartości, jaki ma ono wpływ na podejmowanie prób samodzielnego funkcjonowania w najbliższym otoczeniu, w grupie rówieśniczej oraz w różnych sytuacjach społecznych. Mówiliśmy także o tym, jak motywować osoby niepełnosprawne intelektualnie do rozszerzania zakresu swojej samodzielności i podejmowania nowych wyzwań oraz jak budować skuteczne systemy motywacyjne.

Podczas warsztatów rodzice i opiekunowie dzielili się swoimi doświadczeniami, pomysłami i sposobami na to, jak w praktyce uczyć i egzekwować od swoich podopiecznych samodzielności w zakresie samoobsługi oraz funkcjonowania w bliższym i dalszym otoczeniu. Uczestnicy mieli okazję do mówienia o trudnościach, problemach, radościach, smutkach i sukcesach, które zdarzają im się w codziennym życiu i opiece nad ich dorosłymi dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie.

Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych intelektualnie mają ogromną potrzebę rozmawiania o swoich przeżyciach, niejednokrotnie trudnych i bolesnych, sukcesach i porażkach związanych z opieką, wychowaniem i codziennym życiem z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Duża część czasu poświęcona była właśnie na takie rozmowy, ponieważ na co dzień nie mają oni możliwości spotykania się w gronie osób z podobnymi doświadczeniami życiowymi.

Wszyscy uczestnicy warsztatów byli zgodni w kwestii konieczności usamodzielniania dorosłych osób niepełnosprawnych, dawania im możliwości decydowania w sprawach ich dotyczących, a także budowania i wzmacniania ich poczucia własnej wartości. Duże emocje wzbudził także temat przejęcia opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w sytuacji, gdy rodzice nie będą w stanie już się nimi opiekować oraz to, czy i jak podopieczni są do takiej sytuacji przygotowywani.

Uczestnicy warsztatów zgodnie stwierdzili, że takie spotkania są im potrzebne, ponieważ dają możliwość podzielenia się swoimi przeżyciami, "wygadania się", ale także uzyskanie wsparcia i pomocnych wskazówek od prowadzącego warsztaty oraz od grupy osób o podobnych przeżyciach i doświadczeniach.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16

alt