Szkolenie 22.04.2017

alt

W dniu 22.04.2017r. odbyły się warsztaty psychologiczne pt. "Samodzielność - moja przyszłość", w których wzięli udział rodzice i opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie. W warsztatach wzięło udział 14 osób. Ich podopieczni uczęszczają na warsztaty terapii zajęciowej, a w ramach projektu "Samodzielność - moja przyszłość" biorą udział w treningach samodzielność organizowanych w mieszkaniu treningowym. Część rodziców i opiekunów brała już udział w podobnych warsztatach w związku z czym mogła podzielić się z pozostałymi wrażeniami oraz tym, co dały im i ich podopiecznym poprzednie edycje treningów.

Podczas warsztatów rodzice mieli okazję dowiedzieć się, jak kształtuje się u człowieka poczucie własnej wartości, jakie ma ono wpływ na podejmowanie prób samodzielnego funkcjonowania w najbliższym otoczeniu, w grupie rówieśniczej oraz w różnych sytuacjach społecznych. Mówiliśmy także o tym, jak motywować osoby niepełnosprawne intelektualnie do rozszerzania zakresu swojej samodzielności oraz jak budować skuteczne systemy motywacyjne. Rodzice i opiekunowie dzielili się także swoimi doświadczeniami, pomysłami i sposobami na to, jak w praktyce uczyć i egzekwować od swoich podopiecznych samodzielności w zakresie samoobsługi oraz funkcjonowania w bliższym i dalszym otoczeniu. Uczestnicy mieli okazję do mówienia o trudnościach, problemach, radościach, smutkach i sukcesach, które zdarzają im się w codziennym życiu i opiece nad swoimi dorosłymi dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie.

Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych intelektualnie mają ogromną potrzebę rozmawiania o swoich przeżyciach, sukcesach i porażkach związanych z opieką, wychowaniem i codziennym życiem z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Część czasu poświęcona była właśnie na takie rozmowy, ponieważ na co dzień nie mają oni możliwości spotykania się w gronie osób z podobnymi doświadczeniami życiowymi.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16

alt