Rozeznanie w rynku

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku

dotyczące ustalenia rynkowej ceny wynagrodzenia na stanowisku specjalista rozwoju osobistego podczas zajęć prowadzonych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w ramach projektu pn. „Samodzielność – moja przyszłość” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie w w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16

Oferty należy składać do 28.02.2018 roku w sekretariacie PSONI ul. Wyspiańskiego 4, Koszalin

Formularz oferty wraz z szczegółowymi informacjami

alt