Rekrutacja do II edycji projektu zakończona!!!

 
ue flaga_naglowek Zakończono rekrutację do drugiej edycji projektu "Samodzielność moja przyszłość"

Rekrutacja do projektu prowadzono była przez specjalistkę ds. monitoringu i kontaktów z BO. Zorganizowano akcję informację nt. rekrutacji do II edycji projektu. Na stronie www. pojawiła się informacja nt. rekrutacji wraz z wymaganymi dokumentami. Na potrzeby rekrutacji opracowano formularz zgłoszeniowy, który stanowił podstawę do przeprowadzenia z kandydatem/kandydatką wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej.

Specjalista ds. monitoringu i kontaktów opracowała oraz przekazała uczestnikom placówek PSONI Koła w Koszalinie pisemną informację nt. możliwości uczestnictwa w  projekcie wraz z opisem możliwych form kontaktu w przypadku zainteresowania dalszymi informacjami.

W dalszej kolejności prowadziła rozmowy (indywidualne oraz telefoniczne) z zainteresowanymi uczestnikami oraz poddała ich rekrutacji wstępnej, która odbywała się w godzinach pracy stowarzyszenia, w wybrane weekendy i popołudnia, na podstawie dokumentów dostarczonych przez potencjalnego BO.

Podczas spotkań omawiano:

- cel projektu;

- predyspozycje uczestnika do uczestnictwa w projekcie,

- stopień zaangażowania do uczestnictwa w projekcie,

- przewidziane formy wsparcia w ramach projektu;

- organizację zajęć;

- trudności i obawy związane z realizacją projektu.

Potencjalni zainteresowani zostali zapoznani z dokumentacją projektowej.

Po zakończeniu tego etapu zorganizowano rekrutację właściwą tj. trzy osobowa komisja, na podstawie zgromadzonych dokumentów oraz rozmów indywidualnych z kandydatami przy użyciu kwestionariusza rozmowy kwalifikacyjnej dokonała wyboru 24 osób niepełnosprawnych intelektualnie do zadania „Trening samodzielności”.

W dniach 26-28.02.2018 odbywały się posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej. Indywidualne rozmowy rekrutacyjne przeprowadzono z osobami niepełnosprawnymi ,które wyraziły chęć uczestnictwa w projekcie poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej i deklaracji uczestnictwa w projekcie. W Kwestionariuszu Oceny Podczas Rozmowy Kwalifikacyjnej przydzielano punkty na podstawie informacji pozyskanych od osoby niepełnosprawnej intelektualnie w wyniku bezpośredniej rozmowy. Pod uwagę brano kryteria takie jak: samodzielność, dojrzałość, umiejętności społeczne oraz motywację do udziału w projekcie. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie musiały uzyskać powyżej 20 punktów na 73 możliwe.

W wyniku rekrutacji wyłoniono 28 uczestników (24 os. do mieszkania treningowego oraz 4 osoby rezerwowe) z czego (10 kobiet i 18 mężczyzn).

Na listę uczestników rezerwowych wpisano 4 kandydatów .

Rozmowy z rodzicami osób niepełnosprawnych intelektualnie wyrażających chęć uczestnictwa w projekcie odbyły się w trakcie rozmów z potencjalnymi kandydatami. Rozmowy zostały przeprowadzone przez specjalistę ds. monitoringu i kontaktów z beneficjentem ostatecznym .

Po zakończeniu rekrutacji tj. w dniu 28.02.2018 r. zorganizowano spotkanie z osobami zainteresowanymi uczestnictwem w projekcie na którym podano informacje nt. tego kto zakwalifikował się do projektu oraz omówiono bieżący etap realizacji projektu i ścieżkę uczestnictwa zakwalifikowanych osób.


Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16
 
alt