Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego nr 4/2017

Informacja Komisji dotycząca wyboru ofert
Zamawiający spośród nadesłanych ofert i przeliczeniu wag procentowych wybrał oferty z największą liczbą uzyskanych punktów.
 
Lista wybranych Oferentów:
 

Lp.

Nazwa Oferenta

Wagi procentowe

1.

Beata Misiuk

98,40%

2.

Monika Haśkiewicz

98,40%

3.

Joanna Szymańska

94,91%

4.

Alina Składanek

70,00%

5.

Urszula Markowska - Składanek

70,00%

6.

Iwona Krakowiak

63,69%

 
Protokół z weryfikacji ofert do wgladu w siedzibie zamawiającego.

Projekt realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16
 
alt