Ogłoszenie wyników Zapytanie ofertowe nr 2/2017

Informacja Komisji dotycząca wyboru ofert.
Zamawiający spośród nadesłanych ofert i przeliczeniu wag procentowych wybrał oferty z największą liczbą uzyskanych punktów.
 
Lista wybranych Oferentów:

Lp.

Nazwa Oferenta

Wagi procentowe

1.

Małgorzata Fornalczyk

86,75%

2.

Sylwia Orzechowska

84,48%

3.

Helena Błaszyk

84,00%

4.

Anna Zięcina

83,52%

5.

Dorota Tryniszewska

83,07%

6.

Sylwia Kober

83,07%

 
Protokół z weryfikacji ofert do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
 
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16
 
alt