Informacja dotycząca realizacji projektu "Przez rehabilitację do samodzielności..."

W ramach rozpoczętego III okresu realizacji projektu Zespół Specjalistów opracował Indywidualne Plany Działania, ukierunkowane na osiągnięcie przez osobę niepełnosprawną intelektualnie możliwie najwyższego dla siebie poziomu usamodzielnienia się we wszystkich sferach rozwoju. Indywidualne Plany Działania zostały opracowane dla każdego beneficjenta projektu tj. 45 uczestników w wieku od 8 do 25 r. ż oraz 20 uczestników w wieku od 0 do 7 r. ż.
IPD dla każdego beneficjenta projektu obejmował będzie działania w następujących sferach rozwojowych:
  1. Rozwój sprawności ruchowych
  2. Rozwój umiejętności komunikacyjnych
  3. Nabywanie kompetencji prawidłowych interakcji ze środowiskiem pełnosprawnych rówieśników, pełnienia ról społecznych w różnych środowiskach
  4. Nabywanie kompetencji i umiejętności zawodowych
  5. Nabywanie umiejętności samodzielności i zaradności w codziennym życiu
  6. Nauka umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych (gotowość do podejmowania wyzwań i motywacja do działania)
Zespół Specjalistów opracował również dla każdego beneficjenta wieloprofilową diagnozę funkcjonalną, i na jej podstawie określił działania - formy wsparcia jakich wymaga osoba niepełnosprawna uwzględniając jej możliwości psychofizyczne.
„Przez rehabilitację do samodzielności…” – III okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.04.2021 -31.03.2022 realizowane  przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie
 
alt
Projekt "Przez rehabilitację do samodzielności..." realizowany w ramach Konkursu „Szansa - Rozwój - Niezależność” finansowanego ze środków PFRON. Umowa ZZO/000151/16/D o zlecenie zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.