Trening samodzielności

Od września 2010 roku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie bierze udział w realizacji projektu dotyczącego treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Głównym celem realizacji projektu jest umożliwienie nabycia oraz podtrzymanie osiągniętych wcześniej umiejętności i sprawności z zakresu samoobsługi, czynności życia codziennego oraz czynności związanych z aktywnością przez podopiecznych placówek PSOUU. Trening taki ma za zadanie pozwolić osobom niepełnosprawnym na jak najbardziej samodzielne życie i funkcjonowanie społeczne w obecnej sytuacji i w przyszłości. Pobyt treningowy stanowić będzie dla uczestnika doskonałą stymulację przyszłego samodzielnego życia i pozwoli mu zmierzyć się z własnymi ograniczeniami i lękami w sprzyjających okolicznościach tzn. w znanym sobie środowisku i przy wsparciu osoby zaufanej, znanej.

Efektem zaplanowanego działania będzie nabieranie doświadczenia przez osoby niepełnosprawne intelektualnie w jak najbardziej samodzielnym realizowaniu czynności życia codziennego. Zostanie to osiągnięte przez nabywanie nowych sprawności i umiejętności podczas wielokrotnego ich powtarzania w czasie treningu. Uaktywnić się będą mogły ukryte dotąd nie poznane możliwości uczestnika działań, nastąpi wzrost jego samodzielności, pewności siebie, odwagi, optymizmu.

Trening samodzielności uświadomi także rodzicom i opiekunom uczestników, że ich dzieci posiadają określony potencjał, który mogą wykorzystać w doświadczaniu samodzielności i samostanowienia.

W ramach treningu przewidziane są również indywidualne i grupowe zajęcia wspierająco- motywujące z psychologiem. Zajęcia te mają na celu dostarczyć uczestnikom działań poczucia wsparcia, wzbudzać w nich otwartość na zmiany, podnieść ich motywację do aktywności ukierunkowanej na utrwalanie i doskonalenie nabytych sprawności, spowodować wzrost zaangażowania w podejmowanie sprawności, opanowanie lęku i stresu wobec nowych sytuacji.

Trening będzie przebiegał w przygotowanych wcześniej pokojach treningowych.