Nowe zadania dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Ś
rodowiskowy Dom Samopomocy
realizuje projekt ” Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Ośrodku Wsparcia w terminie 01.01.2012 - 31.03.2013”

W projekcie bierze udział 25 beneficjentów, którzy, na co dzień są uczestnikami Ośrodka Wsparcia.

Celem realizowanego projektu jest umożliwienie osobą z niepełnosprawnością intelektualną długotrwałego i ciągłego uczestnictwa w rehabilitacji, a poprzez to rozwijane ich umiejętności z zakresu samoobsługi. Ponadto podtrzymywanie ich sprawności psychofizycznej, nabywanie sprawności w zakresie wykonywania czynności dnia codziennego oraz czynności związanych z aktywnością i zaradnością społeczną. Ma to umożliwić adresatom działań, jak najbardziej samodzielne życie oraz funkcjonowanie społeczne obecnie i w przyszłości. Dodatkowym celem podejmowanego przez wnioskodawcę zadania jest zwiększenie samowystarczalności dorosłych osób niepełnosprawnych, a także przez stałe, efektywne, profesjonalne i systematyczne zajęcia przygotowanie ich do pełnienia ról społecznych w różnych środowiskach oraz wprowadzanie ich do aktywnego życia w społeczeństwie lokalnym.

Wnioskodawca poprzez realizację tego zadania zamierza zaktywizować defaworyzowaną grupę społeczną poprzez umożliwienie jej korzystania z prowadzonych przez siebie działań terapeutycznych i treningowych oraz wsparcia społecznego.

W ramach realizacji zadania zaplanowano następujące rodzaje oddziaływań:
1. Trening w zakresie zaradności społecznej

2. Trening w zakresie umiejętności społecznych

3. Trening w zakresie aktywizacji zawodowej

4. Zajęcia podnoszące motorykę i aktywność

5. Trening samodzielności, czyli całodobowy pobyt uczestnika w pokoju treningowym

6. Zajęcia logopedyczne

7. Zajęcia psychologiczne

8. Hipoterapię