"W drodze do niezależności 2019"

alt
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie zrealizowało projekt długoterminowy finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą: „W DRODZE DO NIEZALEŻNOŚCI…” w Ośrodku Wsparcia w terminie od 01.04.2017 do 31.03.2019 r.od poniedziałku do piątku.

Celem zadania było umożliwienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną - adresatom działań – długotrwałego i ciągłego uczestnictwa w ogólnie przyjętej rehabilitacji, a poprzez to rozwijanie ich umiejętności z zakresu samoobsługi, podtrzymywanie ich sprawności psychofizycznej, nabywanie umiejętności i sprawności w zakresie wykonywania czynności życia codziennego oraz zwiększenie ich autonomii.

Działania rehabilitacyjno – terapeutyczne, będące elementami zadania w czasie zrealizowanego zadania, były przeznaczone dla 25 osób i plus (2 osób rezerwowych) niepełnosprawnych intelektualnie, realizowane były od 01.04.2017 do 31.03.2019 od poniedziałku do piątku.

W ramach realizacji zadania zaplanowane były następujące rodzaje oddziaływań:
  • Zajęcia z zakresu rozwijania relacji interpersonalnych, poprzez komunikację alternatywną;
  • Zajęcia z zakresu podnoszenia jakości życia społecznego oraz zachowań prospołecznych;
  • Warsztaty kreowania wyobraźni twórczej;
  • Zajęcia usprawniające motorykę i podnoszące sprawność manualną;
  • Terapia bazalna;
  • Trening samodzielności, czyli całodobowy pobyt uczestnika w pokoju treningowym;
  • Zajęcia psychologiczne;
  • Zajęcia logopedyczne;
  • Zajęcia z zakresu dogoterapii;
  • Zajęcia z zakresu hipoterapii;
W czasie trwania projektu były prowadzone działania promująco – informacyjne;
Wszystkie zaplanowane działania projektu wykraczają poza działalność podstawową Ośrodka Wsparcia.

Zaplanowane formy wsparcia były działaniami mającymi charakter zajęć indywidualnych a zatem typowo specjalistyczne ukierunkowane na osiągnięcie konkretnego, założonego celu i wypracowania konkretnych umiejętności u Beneficjentów.