Informacja dotycząca realizacji projektu "Pomóżcie, a pokażę, że potrafię"- Niepełnosprawni inwestują w siebie

Po intensywnej rekrutacji do II edycji projektu, komisja rekrutacyjna wybrała koleją 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym, które do sierpnia 2014 roku będą podnosiły swoje kwalifikacje zawodowe oraz rozwijały kompetencje społeczne. Przed uczestnikami szereg indywidualnych  spotkań z doradcami, liczne warsztaty i szkolenia oraz praktyki zawodowe.

Uczestnicy i uczestniczki przez cały czas trwania projektu będą współpracować z wykwalifikowaną kadrą posiadającą doświadczenie we współpracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Harmonogram zajęć, choć intensywny, będzie dostosowany do możliwości edukacyjnych podopiecznych, zaś tematyka zajęć oferowanych w projekcie będzie uwzględniała odmienne potrzeby oraz zainteresowania kobiet i mężczyzn.

Osoby niepełnosprawne intelektualnie mają możliwość podwyższania swoich kwalifikacji poprzez realizację partnerskiego projektu przez Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych wraz z  Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.