1.Informacja dotycząca realizacji projektu "Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach OREW"

W ramach rozpoczętego III okresu realizacji projektu Zespół Specjalistów opracował Indywidualne Plany Działania, ukierunkowane na osiągnięcie przez osobę niepełnosprawną intelektualnie możliwie najwyższego dla siebie poziomu usamodzielnienia się we wszystkich sferach rozwoju. Indywidualne Plany Działania zostały opracowane dla każdego beneficjenta projektu tj. 40 osób.
IPD dla każdego beneficjenta projektu obejmował będzie działania w następujących sferach rozwojowych:
1. Rozwój sprawności ruchowych
2. Rozwój umiejętności komunikacyjnych
3. Nabywanie kompetencji i umiejętności społecznych oraz zaradności społecznej
4. Nabywanie kompetencji i umiejętności zawodowych
5. Nabywanie umiejętności samodzielności i zaradności w codziennym życiu
6. Nauka umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych (gotowość do podejmowania wyzwań i motywacja do działania)
Zespół Specjalistów opracował również dla każdego beneficjenta wieloprofilową diagnozę funkcjonalną, i na jej podstawie określił działania - formy wsparcia jakich wymaga osoba niepełnosprawna uwzględniając jej możliwości psychofizyczne.
„Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach OREW” – III okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.04.2014-31.03.2015 realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie