Informacja dotycząca realizacji projektu "Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach OREW"

Zespół Specjalistów opracował już Indywidualne Plany Działania, ukierunkowane na osiągnięcie przez osobę niepełnosprawną intelektualnie możliwie najwyższego dla siebie poziomu usamodzielnienia się we wszystkich sferach rozwoju. indywidualne Plany Działania zostały zaplanowane dla każdego beneficjenta projektu tj. 40 osób

IPD dla każdego beneficjenta projektu obejmował będzie działania w następujących sferach rozwojowych:

1. Rozwój sprawności ruchowych

2. Rozwój umiejętności komunikacyjnych

3. Nabywanie kompetencji i umiejętności społecznych oraz zaradności społecznej

4. Nabywanie kompetencji i umiejętności zawodowych

5. Nabywanie umiejętności samodzielności i zaradności w codziennym życiu

6. Nauka umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych (gotowość do podejmowania wyzwań i motywacja do działania)

Zespół Specjalistów opracował również dla każdego beneficjenta wieloprofilową diagnozę funkcjonalną, i na jej podstawie określono działania - formy wsparcia jakich osoba niepełnosprawna wymaga oraz ich ilość z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych beneficjenta.

Rozpoczęły się zajęcia trening w zakresie zaradności społecznej prowadzony przez Trenera aktywności społeczno- zawodowej. Trening ten stanowi niezbędny element w przygotowaniu osób niepełnosprawnych do funkcjonowania na jak najwyższym poziomie samodzielności społecznej.

Trening kształtować będzie właściwe zachowania w miejscu publicznym, zachowanie w sklepie, korzystanie z komunikacji miejskiej, zachowanie na przejściu dla pieszych, przewidywanie trudności i unikanie kłopotów, podejmowanie decyzji, zadawanie pytań i proszenie o pomoc, rozwój podstawowych umiejętności z zakresu samoobsługi i umiejętności niezbędnych w życiu

społecznym a także wiele innych. Realizacja tych zajęć odbywać będzie się zarówno na terenie ośrodka, jak i w miejscach użyteczności publicznej.

Jednocześnie trener aktywizacji społeczno - zawodowej rozpoczął cykl zajęć z zakresu orientacji zawodowej  oraz interakcji społecznych.

„Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach OREW” – I okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.01.2012-31.03.2013 realizowane  przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie