Kolejny etap EOG - Konferencjaalt

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie
oraz
Wydział Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej
mają zaszczyt zaprosić na

OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
„DROGA DO SAMODZIELNOŚCI – DOROSŁA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ”

Konferencja poświęcona  jest  dorosłości prowadzącej do samodzielności i niezależności życiowej osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz propagowaniu mieszkalnictwa wspomaganego, jako istotnego elementu sytemu wsparcia dorosłych ONI.
Pojęcie „niezależność”, „dorosłość” nabiera szczególnego znaczenia w przypadku osób niepełnosprawnych intelektualnie, które z powodu posiadanych dysfunkcji mają trudności z samodzielnym funkcjonowaniem społecznym. Należy zastanowić się, jak wspierać osoby niepełnosprawne, jak je przygotować do niezależnego życia, aby nie zgubić granicy pomiędzy opieką i wyręczaniem, a rozwijaniem podmiotowości. Zatem zagwarantowanie osobom niepełnosprawnym praw człowieka wymaga z jednej strony przeciwdziałania ich dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu, a z drugiej stworzenia mechanizmów wyrównywania szans i warunków prowadzenia godnego i niezależnego życia.
Być dorosłym z niepełnosprawnością oznaczać powinno  prawo do wsparcia, realizacji potrzeb, do rozwoju, zrozumienia dla swoich ograniczeń  oraz do wyrażania siebie w sposób zgodny z własną niepowtarzalnością.
Być dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną  to posiadać prawo do bycia nim, niezależnie od wizji rodziców, społeczeństwa czy terapeutów.
Być dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną to posiadać prawo do wyrażania siebie jako człowieka, który stale nabywa nowe kompetencje społeczne i osobowościowe, poprawiające jakość jego życia, jakość jego dorosłości. Nawet gdy dorosłość ta będzie inna.
Być dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną to posiadać prawo do autonomii, odrębności i prowadzenia samodzielnego życia np. w mieszkalnictwie wspomaganym.
Oznaką dorosłości jest rozpoczęcie samodzielnego życia i prowadzenia gospodarstwa domowego. Taką możliwość osobom niepełnosprawnym dają mieszkania wspomagane. Ideą mieszkalnictwa wspomaganego jest dążenie do stworzenia osobom niepełnosprawnym warunków do takiego życia, do jakiego dąży każdy z nas wkraczając w dorosłość czyli niezależnego i prowadzonego zgodnie z własnymi preferencjami i według własnych reguł.
Konferencja ma przybliżyć tematykę mądrego wspierania ONI na drodze do dorosłości  w poszanowaniu ich godności oraz zrozumienie procesów prowadzących do autonomii ONI.
Konferencja kierowana jest do urzędników MOPS, PCPR, GOPS, pracowników socjalnych, terapeutów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, rehabilitantów, opiekunów, rodziców, studentów, a także członków rodzin osób dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną.
Konferencja stanowi jedno z działań realizowanych w ramach projektupn. „Droga do samodzielności” realizowanego w ramach Programu Obywatele dla Demokracji  finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Funduszy EOG).
 
Patronat honorowy:
Prezydent Miasta Koszalina
JM Rektor prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
 
Patronat medialny:
TV Max, Radio Eska, Radio Koszalin
 
Organizatorzy:
PSOUU Koło w Koszalinie
Wydział Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej
 
Miejsce konferencji:
Aula Główna Politechniki Koszalińskiej, ul. Śniadeckich 2, Koszalin
 
Termin konferencji:
21 kwietnia 2016, godzina 09:30 – 15:30
 
Zaproszeni prelegenci:
  • prof. zw. dr hab. Amadeusz Krauze, Uniwersytet Gdański, Zakład Pedagogiki Specjalnej
  • dr Mariusz Kołaciński, Politechnika Koszalińska, Wydział Technologii i Edukacji
  • dr Monika Zima-Parjaszewska, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
  • mgr Dorota Rybarska-Jarosz, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie
  • mgr Danuta Wójcicka, psycholog, kierownik mieszkania wspomaganego PSOUU Koło w Gdańsku
  • mgr Katarzyna Lepszy, koordynator mieszkalnictwa wspomaganego PSOUU Koło w Jarosławiu
  • mgr Joanna Zduńska, kierownik WTZ Nr 1 w Koszalinie przy PSOUU Koło w Koszalinie
 
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne i obejmuje udział w wykładach konferencji, poczęstunek, komplet materiałów konferencyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową na adres:

Szczegółowych informacji udzielają

Pobierz: >>>Formularz_zgloszeniowy_Konferencja.doc <<<

            

Z wyrazami szacunku

Organizatorzy


alt