Droga do samodzielności-projekt realizowany z funduszy EOG

 

alt

„Droga do samodzielności” taką nazwę nosi projekt realizowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (fundusze EOG) w ramach programu Obywatele dla Demokracji obszar „Przeciwdziałanie wykluczeniu” Projekt realizowany będzie od lutego 2015 do kwietnia 2016 roku.

Jako jedna z 176 organizacji pozarządowych w skali kraju uzyskaliśmy dofinansowanie z funduszy norweskich na realizację zadań dla osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu miasta i powiatu koszalińskiego. 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z liderem mieszkalnictwa wspomaganego PSOUU Koło w Stargardzie, gdzie z powodzeniem od 14 lat taki system wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie funkcjonuje. 
Doświadczenie wniesione do projektu przez partnera pozwoli efektywniej realizować działania zmierzające do utworzenia mieszkań wspomaganych w Koszalinie. 

Zadaniem projektu pn. „Droga do samodzielności” jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych intelektualnie i wyposażenie ich w umiejętności, które poprowadzą ku samodzielności, wyrównywaniu szans życiowych, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i ich integracji ze społecznością. Wsparcie uzyskają 24 osoby niepełnosprawne intelektualnie i 24 rodziców/opiekunów. 

W ramach projektu przewidziano warsztaty dla rodziców  dotyczące umiejętnego aktywizowania i motywowania dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, przełamywania barier rodzicielskich, zmiany postaw nadopiekuńczych na wspierające i prowadzące do samodzielności. Dla uczestników zaplanowano wizytę studyjną u Partnera projektu w Stargardzie Szczecińskim w celu zapoznania się funkcjonowaniem i efektami mieszkań wspomaganych.

Dla osób niepełnosprawnych zaplanowano warsztaty z zakresu umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych, zwiększających kompetencje społeczne oraz trening samodzielności w mieszkaniu treningowym w pomieszczeniach Zakładu Rehabilitacyjnego Nr 1 w Koszalinie przy ul. Budowniczych 6. 

Trening umożliwi osobom niepełnosprawnym rozwijanie umiejętności samostanowienia, decyzyjności i niezależności, przyczyni się do podjęcia aktywności, co pozwoli w większym stopniu kierować własnym życiem. W trakcie pobytu realizowany będzie warsztat kulinarny (nauka przygotowania prostych posiłków), trening finansowy (gospodarowanie wydatkami) oraz organizowanie czasu wolnego (uczestnictwo w życiu kulturalnymi i społecznym). Mieszkanie treningowe jest wstępem do utworzenia mieszkań wspomaganych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenie Koszalina, które funkcjonują od wielu lat w innych miastach w naszym kraju.
 Dla kadry pedagogicznej zorganizowane zostanie szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowań. 

Zaplanowano również 
konferencję dotyczącą mieszkalnictwa wspomaganego, która odbędzie się w kwietniu 2016 roku. Skierowana będzie do władz samorządowych, rodziców, opiekunów oraz osób profesjonalnie zajmujących się terapią osób niepełnosprawnych intelektualnie a dotyczyć będzie mieszkalnictwa wspomaganego i jego perspektyw w Koszalinie.

Realizacja projektu pozwoli osobom niepełnosprawnym intelektualnie wyznaczać małymi krokami własną drogę do samodzielności.

 

>>>powrót do strony głównej<<<