Załącznik 2 oferta zwrotna - wzór dokumentu

Oferta zwrotna

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku z dnia 4.11.2020 r. dotyczącego ustalenia rynkowej ceny wykonania prac remontowych  - malowanie ciągów komunikacyjnych oraz części sal terapeutycznych w Warsztacie Terapii Zajęciowej nr 1 przy ul Budowniczych 6 w Koszalinie, składam swoją ofertę: 

 

 Oświadczenia Wykonawcy:

  1. Oświadczam, że oferowane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty planowane i nieplanowane związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne proponowane upusty i nie będzie podlegać waloryzacji.
  2. Oświadczam, że zapoznałem się z zakresem prac do wykonania zamówienia przedłożonym przez zamawiającego, akceptuję je i posiadam wszelkie informacje potrzebne do zrealizowania przedmiotu zamówienia .
  3. Zobowiązuję się wykonać zamówienie z własnych materiałów, siłami własnymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i sztuką budowlaną.

 

 

…………………………………………
data i podpis wykonawcy


Uwaga! Ważne>>>pobierz plik do druku - załącznik 2 oferta zwrotna.pdf<<<


>>>powrót do ogłoszeń<<<