Badanie bilansu Stowarzyszenia

Zaproszenie do składanie ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego 
za rok 2019 .

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie jest organizacją pożytku publicznego prowadzącą działalność niedochodową i nie jest podatnikiem Vat. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (DZ.U. poz. 2148) PSONI Koło w Koszalinie jest zobligowane do badania sprawozdania finansowego.

W związku z powyższym prosimy o przesłanie oferty do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 r. , którego przewidywany przychód wyniesie ok. 9 mln zł.

Dodatkowe informacje na temat działalności Stowarzyszenia mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej www.niepelnosprawni.koszalin.pl w zakładce placówki PSONI gdzie znajdują się sprawozdania merytoryczne i finansowe za lata ubiegłe lub przez kontakt z Główną Księgową Mariolą Śmiałkowską pod nr tel. 094 345 08 53.

Termin składania ofert (sekretariat) do dnia 28.11.2019 r. na adres :

                                                                                              Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób

                                                                                               z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło

                                                                                               w Koszalinie

                                                                                             ul. Wyspiańskiego 4

                                                                                             75-629 Koszalin